Navigace

Obsah

Rekonstrukce započala dne 6.3.2017, rekonstrukci provádí firma:

 

Vážení občané, v období březen–říjen 2017 budou v prostoru náměstí prováděny stavební práce, které v nezbytné míře omezí

Vaše zvyklosti a ztíží Vám Váš pobyt. Jedná se zejména o tato omezení:

• v průběhu stavby nebude možné v prostoru stavby parkovat. Plochy potřebné pro stavbu budou oploceny či ohrazeny

• v prostoru stavby bude nutné odstranit vybavení v soukromém vlastnictví (vybavení, které bude vytvářet překážku v provádění stavby, bude zhotovitelem odstraněno)

• přerušení dodávky el. proudu při výměně el. skříně společnosti E-ON

• přerušení dodávky vody při přepojování nových přípojek

• přerušení připojení na sdělovací sítě CETIN, O2 apod, v případě neúmyslného poškození podzemních vedení zhotovitelem

• po dobu stavby v pracovní době od 7:00 do 18:00 bude vznikat hluk a zvýší se prašnost

Celkový pohled na rekonstruovanou plochu náměstí.

V zájmu zhotovitele je, aby k omezení docházelo co nejméně. Současně je v zájmu zhotovitele, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jak jim ukládají právní předpisy, ale i Vás spoluobčanů. Proto se řiďte následujícími upozorněními:

• respektujte výstražné cedule a dodržujte uvedené zákazy a příkazy

• řiďte se pokyny pracovníků stavby a pohybujte se pouze po vyznačených cestách.

• nezdržujte se v nebezpečných prostorech stavebních strojů, které jsou dány dosahem pracovního zařízení zvětšeným o 2 m

• nelze zajistit rovné a upravené zpevněné cesty a proto používejte tomu odpovídající obuv

• s uvedenou informací seznamte i osoby, které vás navštěvují (známé, lékaře aj.)

• pokud budete v období rekonstrukce řešit specifi cké problémy (dovoz uhlí, dodání zboží, nadměrných výrobků atp.) vždy hledejte způsob řešení u zástupců zhotovitele

• budete-li mít dojem, že zhotovitel nebo některý jeho podzhotovitel svojí činností porušuje zásady bezpečnosti práce, projednejte tuto skutečnost s vedoucím zaměstnancem stavby

• nepřibližujte se ke skládkám materiálu, může dojít k porušení stability apod. s následným nebezpečím zavalení, zasypání apod. s možnými vážnými zdravotními následky

Věříme, že omezení způsobená výstavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo, které Vám bude dlouho sloužit k Vaší maximální spokojenosti.

 

Plány rekonstrukce rozdělené do třech etap:

Rekonstrukce náměstí etapa č.I.

Rekonstrukce náměstí etapa č.II.

Rekonstrukce náměstí etapa č.III.

 

Aktuální Informace o rekonstrukci volarského náměstí: