Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 02.05.2018

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 02.05.2018

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 93/18

schvaluje předložený program schůze, který byl rozšířen o bod č. 12), 13) a 14) Různé

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 4/0/0

 

Schválený program schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Oznámení o udělení ředitelského volna na den 7.5.2018 v ZŠ Volary
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2018
 5. Vytvoření pasportu veřejného osvětlení
 6. Schválení podnájmu části pozemku p.č. 3108/15, k.ú. Volary
 7. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/293/2018 – Jihočeský kraj
 8. Veřejná zakázka: ,,Cyklotrasa Volary – Soumarský most, k.ú. Volary
 9. Veřejná zakázka malého rozsahu: Vestavba chladícího boxu Volary
 10. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni ,,Příp. NTL Volary, Mlýnská parc. č. 1204/4“
 11. Vyhlášení záměrů č. 11/Prod/2018, č. 12/Prod/2018
 12. Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy ze dne 01.08.2013
 13. Oznámení o udělení ředitelského volna dne 07.05.2018 v ZUŠ Volary
 14. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 94/18

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 4/0/0

 

3) Oznámení o udělení ředitelského volna na den 7.5.2018 v ZŠ Volary

č. 95/18

bere na vědomí oznámení o udělení ředitelského volna na den 07.05.2018 v ZŠ Volary

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ředitel ZŠ Volary

Termín: bezodkladně

 

4) Rozpočtové opatření č. 7/2018

č. 96/18

schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2018 ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

5) Vytvoření pasportu veřejného osvětlení

č. 97/18

souhlasí s vytvořením pasportu veřejného osvětlení v rozsahu dle důvodové zprávy

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: místostarosta

Termín: bezodkladně

 

6) Schválení podnájmu části pozemku p.č. 3108/15, k.ú. Volary

č. 98/18

souhlasí s umístěním automatické meteorologické stanice ve vlastnictví Českého hydrometeorologického ústavu se sídlem Antala Staška 1177/32, 37007 České Budějovice na pozemku p.č.3108/15 a s uzavřením podnájemní smlouvy mezi ČEVAK a.s. a Český hydrometeorologický ústav se sídlem Antala Staška 1177/32, 37007 České Budějovice

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: místostarosta

Termín: bezodkladně

 

7) Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/293/2018 – Jihočeský kraj

č. 99/18

rozhodla schválit ve znění předloženého návrhu Smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/293/2018 na akci: Budova muzea čp. 71, parc. č. 41, k.ú. Volary, rejstř. č. ÚSKP 35637/3-3893-Výměna stávající betonové dlažby v budově muzea, mezi městem Volary a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

8) Veřejná zakázka: ,,Cyklotrasa Volary – Soumarský most, k.ú. Volary

č. 100/18

I. schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky: „Cyklotrasa Volary-Soumarský most, k.ú. Volary“ ve znění předloženého návrhu

II. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uchazečů ve složení:

členové: 1. Ing. Ladislav Touš                      náhradníci: 1. Mgr. Vít Pavlík

               2. Bc. Václav Bajčík                                          2. Pavel Trnka

               3. Ing. Miroslav Řežábek                                   3. Ing. František Pokorný

               4. Jan Zámečník                                                 4. Bc. Aleš Valíček

               5. Mgr. Miroslav Vadlejch                                5. JUDr. Jindřich Kotrch

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

9) Veřejná zakázka malého rozsahu: Vestavba chladícího boxu Volary

č. 101/18

I. bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Vestavba chladícího boxu Volary – Městský hotel Bobík s.r.o.

II. rozhodla v souladu s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Vestavba chladícího boxu Volary - Městský hotel Bobík s.r.o., přidělit tuto zakázku uchazeči REKON INSTA spol. s r.o., IČO 60070897, Budějovická 632, 384 51 Volary a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

10) Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni ,,Příp. NTL Volary, Mlýnská parc. č. 1204/4“

č. 102/18

rozhodla, že město Volary se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400 uzavře Smlouvu o zřízení věcného břemene pro účely zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy umístěné v pozemku KN p.č. 4822/10, v k.ú. Volary, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

11) Vyhlášení záměrů č. 11/Prod/2018, č. 12/Prod/2018

č. 103/18

I. schvaluje vyhlášení záměru č. 11/Prod/2018 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku KN p.č. 3619/2, dle nově vzniklého GP č. 1796-59/2018 v katastrálním území Volary

II. schvaluje vyhlášení záměru č. 12/Prod/2018 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku KN p.č. 3619/3, dle nově vzniklého GP č. 1796-59/2018 v katastrálním území Volary

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

12) Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy ze dne 01.08.2013

č. 104/18

schvaluje ve znění předloženého návrhu dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 01.08.2013 uzavřené mezi městem Volary a Městským hotelem Bobík s.r.o., Volary

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: místostarosta

Termín: bezodkladně

 

13) Oznámení o udělení ředitelského volna dne 07.05.2018 v ZUŠ Volary

č. 105/18

bere na vědomí oznámení o udělení ředitelského volna na den 07.05.2018 v ZUŠ Volary

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ředitel ZUŠ Volary

Termín: bezodkladně

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 7. 5. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět