Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 04.04.2018

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 04.04.2018

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 75/18

schvaluje předložený program schůze, který byl rozšířen o bod č. 09), 10) a 11) Různé

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 4/0/0

 

Schválený program schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Souhlas zřizovatele s realizací projektu v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 4. Veřejná zakázka: ,,Hydraulické výtahy ve stávajících budovách města Volary, ulice Mlýnská č.p. 19, 20, 21, 22 a č.p. 52, 53, 54, Sídliště Míru č.p. 274“
 5. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni ,,Volary – Úprava sítě 129/3 a 128/2“
 6. Žádost o ukončení nájmu prostor k podnikání čp. 34/12
 7. Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání čp. 34 Volary
 8. Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě na adrese Sídliště Míru 274, Volary – zakázka malého rozsahu
 9. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 10. Návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Volary na činnost spolku – KČT Volary
 11. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 76/18

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 4/0/0

 

3) Souhlas zřizovatele s realizací projektu v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

č. 77/18

souhlasí s tím, aby se Základní škola Volary, okres Prachatice, IČO: 70506019 zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ředitel ZUŠ Volary

Termín: bezodkladně

 

 

4) Veřejná zakázka: ,,Hydraulické výtahy ve stávajících budovách města Volary, ulice Mlýnská č.p. 19, 20, 21, 22 a č.p. 52, 53, 54, Sídliště Míru č.p. 274“

č. 78/18

I. bere na vědomí zprávu zadavatele o hodnocení nabídek veřejné zakázky akce:Hydraulické výtahy ve stávajících budovách města Volary, ulice Mlýnská č.p. 19, 20, 21, 22 a č.p. 52, 53, 54, Sídliště Míru č.p. 274

II. rozhodla v souladu s podmínkami veřejné zakázky akce: Hydraulické výtahy ve stávajících budovách města Volary, ulice Mlýnská č.p. 19, 20, 21, 22 a č.p. 52, 53, 54, Sídliště Míru č.p. 274“, přidělit tuto zakázku uchazeči Výtahy Line, s.r.o., Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice, IČO 25174762

III. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo v zákonné lhůtě

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: starostka města

Termín: bezodkladně

 

5) Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni ,,Volary – Úprava sítě 129/3 a 128/2“

č. 79/18

rozhodla, že město Volary se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400 uzavře Smlouvu o zřízení věcného břemene pro účely zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy umístěné v pozemku KN p.č. 4730/8, v k.ú. Volary, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

6) Žádost o ukončení nájmu prostor k podnikání čp. 34/12

č. 80/18

rozhodla ukončit, na základě žádosti, nájemní vztah s paní Zdeňkou Petříkovou  IČ 71582541, bytem XX, 384 51 Volary , na prostory k podnikání č.12 na adrese  Náměstí. čp.34, Volary dohodou,  ke dni 30.6. 2018

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ředitel SDaB Volary

Termín: bezodkladně

 

7) Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání čp. 34 Volary

č. 81/18

I. rozhodla vyhlásit záměr č. 03/04/SDaB/2018, na pronájem prostor k podnikání, části budovy, na adrese  Náměstí čp.34  ve Volarech, v předloženém znění.

II. ukládá zajistit zveřejnění záměru č. 03/04/SDaB/2018 na úřední desce MěÚ Volary

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary, odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

8) Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě na adrese Sídliště Míru 274, Volary – zakázka malého rozsahu

č. 82/18

I. bere na vědomí výsledek zakázky malého rozsahu na akci: Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě na adrese Sídliště Míru 274, Volary

II. rozhodla v souladu s výsledkem zakázky malého rozsahu na akci: Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě na adrese Sídliště Míru 274, Volary, přidělit tuto zakázku uchazeči REKON INSTA spol. s r. o., IČO 600 70 897, Budějovická 632, 384 51 Volary a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: SDaB

Termín: bezodkladně

 

9) Rozpočtové opatření č. 6/2018

č. 83/18

schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

10) Návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Volary na činnost spolku – KČT Volary

č. 84/18

schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na činnost odboru Klubu českých turistů při TJ Tatran Volary, z. s. dle přiloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 11. 4. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět