Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 04.10.2017

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 04.10.2017

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 209/17

schvaluje předložený program schůze, který byl rozšířen o bod č. 9) a 10) Různé

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 4/0/0

 

Schválený program schůze:

 

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení
  3. Omezení provozu Mateřské školy Volary
  4. Stanovení tarifního platu ředitele ZUŠ Volary – zákonný platový postup
  5. Žádost o souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy bytu čp. 425A11
  6. Vyhlášení záměrů č. 19/Prod/2017, č. 20/Prod/2017, č. 21/Prod/2017
  7. Žádost o připojení nemovitosti na místní komunikaci
  8. Zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa
  9. Žádost o souhlas se vzájemnou výměnou bytů
  10. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 210/17

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 4/0/0

 

3) Omezení provozu Mateřské školy Volary

č. 211/17

I. schvaluje omezení provozu Mateřské školy Volary v době od středy 27. 12. 2017 do pátku 29. 12. 2017. V provozu bude Mateřská škola na Sídlišti Míru 117 a Mateřská škola v Revoluční ulici bude uzavřena.

II. ukládá ředitelce Mateřské školy Volary informovat rodiče všech dětí navštěvujících mateřskou školu o možnosti využití neomezeného provozu mateřské školy na Sídlišti Míru.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ředitelka MŠ

Termín: dle textu usnesení

 

4) Stanovení tarifního platu ředitele ZUŠ Volary – zákonný platový postup

č. 212/17

stanovuje s účinností od 01.09.2017 tarifní plat řediteli příspěvkové organizace – Základní umělecká škola Volary, Mgr. Vítu Pavlíkovi, v souvislosti se zákonným platovým postupem dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., v platném znění, který přísluší za započitatelnou dobu odborné praxe ve výši stanovené v platovém výměru a pověřuje starostku města podpisem platového výměru.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: starostka

Termín: dle textu usnesení, bezodkladně

 

5) Žádost o souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy bytu čp. 425A11

č. 213/17

souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu A11 v Bytovém družstvu Volary, Tolarova ul. čp. 425, na dobu určitou od 01.11.2017 do 30.09.2018.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: bezodkladně

 

6) Vyhlášení záměrů č. 19/Prod/2017, č. 20/Prod/2017, č. 21/Prod/2017

č. 214/17

I. schvaluje vyhlášení záměru č. 19/Prod/2017 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku KN p.č. 838/1, nově vzniklého GP č. 131-176/2017 v katastrálním území Chlum u Volar.

II. schvaluje vyhlášení záměru č. 20/Prod/2017 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku KN p.č. 838/2, nově vzniklého GP č. 131-176/2017 v katastrálním území Chlum u Volar.

III. schvaluje vyhlášení záměru č. 21/Prod/2017 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku KN p.č. 838/3, nově vzniklého GP č. 131-176/2017 v katastrálním území Chlum u Volar.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

7) Žádost o připojení nemovitosti na místní komunikaci

č. 215/17

vyhovět žádosti Václava Mráze, jednatele RONEX GROUP spol. s.r.o., IČO: 26063999 se sídlem V Kasárnách 352, 384 51 na základě plné moci zastupující Město Volary s připojením plánovaného areálu Technických služeb Volary na pozemku p.č. 796/3 v k.ú. Volary v majetku Města Volary (vznikne vyjmutím 1313m2 z místní komunikace III. třídy V Kasárnách e.č. 22c) na místní komunikaci III. třídy V Kasárnách e.č. 22c, na pozemku p.č 796/3 v k.ú. Volary ve vlastnictví Města Volary a pověřuje starostku města podpisem „Souhlasu s připojením nemovitosti na místní komunikaci“

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

8) Zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa

č. 216/17

souhlasí s vybudováním nového vyhrazeného parkovacího místa pro osobní automobil pana AB, trvale bytem AC, na parkovišti před domem jeho trvalého bydliště, na dobu určitou do 31.01.2019.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

9) Žádost o souhlas se vzájemnou výměnou bytů

č. 217/17

I. souhlasí s navrženou vzájemnou výměnou bytů čp.303/5 a čp.303/9, oba ve vlastnictví Města Volary, v souladu s žádostí obou nájemníků.

 

II. rozhodla pronajmout na dobu neurčitou od 1.11.2017

a) byt č. 5  o velikosti 4+1 v ul. Nová čp.303, Volary, panu  AD, bytem AE

b) byt č. 9  o velikosti 4+1 v ul. Nová čp.303, Volary, panu  AF, bytem AG

III. pověřuje v souladu s udělenou plnou mocí SDaB Volary uzavřením nájemních smluv podle bodu II.a,b.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: bezodkladně

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 9. 10. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět