Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 06.09.2017

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 06.09.2017

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 182/17

schvaluje předložený program schůze, který byl rozšířen o bod č. 14) a 15) Různé

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 5/0/0

 

Schválený program schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 4. Návrh finančních odměn ředitelům příspěvkových organizací – TS, SDaB
 5. Dodatek č. 3 pachtovní smlouvy č. 10/N/14 – ZEFA Volary s.r.o.
 6. Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání čp. 34 Volary
 7. Dodatek k pojistné smlouvě
 8. Veřejná zakázka malého rozsahu: Regenerace panelového sídliště Volary/etapa I.
 9. Žádost o prodej pozemku KN p.č. 1102/4 v katastrálním území Volary
 10. Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 796/3 v katastrálním území Volary
 11. Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 838 v katastrálním území Chlum u Volar
 12. Žádost o prodej pozemků KN p.č. 3616/2 a KN p.č. st. 1404 v k.ú. Volary
 13. Žádost o prodej pozemků KN p.č. 2908 a KN p.č. 2907/3 v k.ú. Volary
 14. Žádost s provedením technického zhodnocení majetku ZŠ Volary
 15. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 183/17

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 5/0/0

 

3) Rozpočtové opatření č. 9/2017

č. 184/17

schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017 ve znění předloženého návrhu.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ekonomický

Termín: bezodkladně

 

4) Návrh finančních odměn ředitelům příspěvkových organizací – TS, SDaB

č. 185/17

rozhodla vyplatit odměny ředitelům příspěvkových organizací Města Volary – TS, SDaB ve výši jak je uvedeno v důvodové zprávě, za plnění mimořádných úkolů při organizování 24. ročníku VSD    

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací a tajemník MěÚ

Termín: bezodkladně

 

5) Dodatek č. 3 pachtovní smlouvy č. 10/N/14 – ZEFA Volary s.r.o.

č. 186/17

schvaluje dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě č. 10/N/14 uzavřené dne 29.05.2017 na pacht pozemků mezi městem Volary a společností ZEFA Volary s.r.o. ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

6) Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání čp. 34 Volary

č. 187/17

I. rozhodla vyhlásit záměr č. 06/09/SDaB/2017, na  pronájem  prostor k podnikání, části nemovitosti ,  na adrese  Náměstí  čp.34, Volary, v předloženém znění.

II. ukládá zajistit zveřejnění záměru č. 06/09/SDaB/2017, na úřední desce MěÚ Volary. 

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: bezodkladně

 

7) Dodatek k pojistné smlouvě

č. 188/17

rozhodla schválit ve znění předloženého návrhu dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 8050076916 uzavřené dne 30.6.2011 na zajištění veřejné služby vyplývající ze zákona č. 111/2006 Sb., mezi Městem Volary a ČSOB Pojišťovnou a.s., a pověřuje starostku města jeho podpisem

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

8) Veřejná zakázka malého rozsahu: Regenerace panelového sídliště Volary/etapa I.

č. 189/17

I. bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Regenerace panelového sídliště Volary/etapa I.

II. ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: Regenerace panelového sídliště
Volary/etapa I.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

9) Žádost o prodej pozemku KN p.č. 1102/4 v katastrálním území Volary

č. 190/17

schvaluje vyhlášení záměru č. 17/Prod/2017 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku  KN p.č. 1102/4 v k.ú Volary

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

10) Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 796/3 v katastrálním území Volary

č. 191/17

I. nevyhovuje žádosti pana AB ze dne 07.07.2017, bytem AC, 384 51 Volary ve věci prodeje části pozemku KN p.č. 796/3 v k.ú. Volary.

II. rozhodla tuto žádost předložit zastupitelstvu města a doporučuje této žádosti nevyhovět

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

11) Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 838 v katastrálním území Chlum u Volar

č. 192/17

ukládá odboru ISM a ŽP předložit radě města návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku KN p.č. 838 v katastrálním území Chlum u Volar po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru

 

12) Žádost o prodej pozemků KN p.č. 3616/2 a KN p.č. st. 1404 v k.ú. Volary

č. 193/17

I. nevyhovuje žádosti paní AD ze dne 24.07.2017, bytem AE, ve věci prodeje pozemků KN p.č. 3616/2 a KN p.č. st. 1404 v k.ú. Volary.

II. rozhodla tuto žádost předložit zastupitelstvu města a doporučuje této žádosti nevyhovět

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

13) Žádost o prodej pozemků KN p.č. 2908 a KN p.č. 2907/3 v k.ú. Volary

č. 194/17

ukládá odboru ISM a ŽP předložit radě města návrhy na vyhlášení záměrů prodeje pozemků
KN p.č. 2908, KN p.č. 2907/3 a KN p.č. 2907/4 v katastrálním území Volary.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

14) Žádost s provedením technického zhodnocení majetku ZŠ Volary

č. 195/17

Rada města Volary, jako výkonný orgán města Volary, vlastníka nemovitostí svěřených do správy zřizované příspěvkové organizaci ,,Základní škola Volary, příspěvková organizace“,

souhlasí v souvislosti s realizovaným projektem (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Volary, příspěvková organizace;

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004009) s provedením technického zhodnocení majetku – nemovitosti č.p. 512, parcelní číslo st. 1555 a parcelách kategorie ostatní plocha 3646/2, 3638/3, 3638/9, katastrální území Volary. vč. podmínky zachování výstupu projektu minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: ředitel ZŠ

Termín: bezodkladně

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 7. 9. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět