Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 07.02.2018

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 07.02.2018

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 25/18

schvaluje předložený program schůze

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 4/0/0

 

Schválený program schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 4. Žádost o finanční příspěvek na Charitativní ples dárců krve a bezplatné zapůjčení společenského sálu radnice
 5. Návrh nájemních smluv se servisními službami č. 01493 a 01494/17/440 na tiskárnu a multifunkční kopírovací stroj RICOCH – firma RICOH CR s.r.o.
 6. Veřejná zakázka: ,,Rekonstrukce části ulice Petra Voka, Volary“
 7. Veřejná zakázka malého rozsahu: Přestavba na RZA – Volary
 8. Veřejná zakázka malého rozsahu: Zázemí technických služeb Volary
 9. Veřejná zakázka: ,,Regenerace panelového sídliště, Sídliště Míru I. etapa“
 10. Veřejná zakázka malého rozsahu: Revitalizace sídliště Volary/II.etapa
 11. Veřejná zakázka malého rozsahu: Projektová dokumentace – Revitalizace sídliště Volary/3. etapa
 12. Vyhlášení záměrů č. 04/Prod/2018, č. 05/Prod/2018, č. 06/Prod/2018, č. 07/Prod/2018
 13. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 26/18

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 4/0/0

 

3) Rozpočtové opatření č. 2/2018

č. 27/18

schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

4) Žádost o finanční příspěvek na Charitativní ples dárců krve a bezplatné zapůjčení společenského sálu radnice

č. 28/17

I. bere na vědomí žádost ze dne 15.01.2018, MUDr. Michaely Neumanové o finanční příspěvek na Charitativní ples dárců krve

II. rozhodla:

a) poskytnout MUDr. Michaele Neumanové finanční dar ve výši 15.000,-Kč na Charitativní ples dárců krve

b) bezplatně zapůjčit společenský sál radnice dne 17.03.2018 na pořádání této akce

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor, odbor KaCR

Termín: bezodkladně

 

5) Návrh nájemních smluv se servisními službami č. 01493 a 01494/17/440 na tiskárnu a multifunkční kopírovací stroj RICOCH – firma RICOH CR s.r.o.

č. 29/18

schvaluje

a) ve znění přeloženého návrhu Nájemní smlouvu se servisními službami č.0193/17/440 na kopírovací stroj s tiskárnou MP C 2011 SP RICOH pro potřeby tisku písemností v sekretariátu úřadu

b) ve znění přeloženého návrhu Nájemní smlouvu se servisními službami č.0194/17/440 na tiskárnu SP 3600DN RICOH pro potřeby tisku štítků k ověřování písemnosti na správním odboru MěÚ  a pověřuje starostku města podpisem nájemních smluv

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: správce IT, tajemník MěÚ

Termín: dle textu usnesení

 

6) Veřejná zakázka: ,,Rekonstrukce části ulice Petra Voka, Volary“

č. 30/18

I. schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky: „Rekonstrukce části ulice Petra Voka, Volary“ ve znění předloženého návrhu

II. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uchazečů ve složení:

členové: 1. Ing. Ladislav Touš                      náhradníci: 1. Mgr. Vít Pavlík

               2. Pavel Trnka                                                    2. Bc. Václav Bajčík

               3. Stanislav Haladej                                           3. Ing. František Pokorný

               4. Jan Zámečník                                                 4. Bc. Aleš Valíček

               5. Mgr. Miroslav Vadlejch                                5. JUDr. Jindřich Kotrch

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

7) Veřejná zakázka malého rozsahu: Přestavba na RZA – Volary

č. 31/18

I. bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Přestavba na RZA-Volary

II. rozhodla v souladu s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Přestavba na RZA-Volary, přidělit tuto zakázku uchazeči STS Prachatice a.s., IČO 60826983, Těšovice 62, 384 21 Husinec a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

8) Veřejná zakázka malého rozsahu: Zázemí technických služeb Volary

č. 32/18

I. bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Zázemí technických služeb Volary

II. rozhodla v souladu s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Zázemí technických služeb Volary, přidělit tuto zakázku uchazeči Šumavská stavební společnost Volary s.r.o., IČO 25182196, Pod Tratí 386, 384 51 Volary a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

9) Veřejná zakázka: ,,Regenerace panelového sídliště, Sídliště Míru I. etapa“

č. 33/18

I. schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky: „Regenerace panelového sídliště, Sídliště Míru I. etapa“ ve znění předloženého návrhu

II. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uchazečů ve složení:

členové: 1. Ing. Ladislav Touš                      náhradníci: 1. Mgr. Vít Pavlík

               2. Bc. Václav Bajčík                                          2. Pavel Trnka

               3. Ing. František Pokorný                                  3. Jarmila Mertlíková

               4. Jan Zámečník                                                 4. Bc. Aleš Valíček

               5. Mgr. Miroslav Vadlejch                                5. JUDr. Jindřich Kotrch

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

10) Veřejná zakázka malého rozsahu: Revitalizace sídliště Volary/II.etapa

č. 34/18

I. bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Revitalizace sídliště Volary/II. etapa

II. rozhodla v souladu s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Revitalizace sídliště Volary/II. etapa, přidělit tuto zakázku uchazeči STRABAG a.s., IČO 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

11) Veřejná zakázka malého rozsahu: Projektová dokumentace – Revitalizace sídliště Volary/3. etapa

č. 35/18

I. bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Projektová dokumentace – Revitalizace sídliště Volary/3. etapa

II. rozhodla v souladu s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Projektová dokumentace – Revitalizace sídliště Volary/3. etapa, přidělit tuto zakázku uchazeči GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o., IČ 26042452, Budovcova 2530, 397 01 Písek a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

12) Vyhlášení záměrů č. 04/Prod/2018, č. 05/Prod/2018, č. 06/Prod/2018, č. 07/Prod/2018

č. 36/18

I. schvaluje vyhlášení záměru č. 04/Prod/2018 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemků KN p.č. 3683/13 a KN p.č. 3678/5, dle nově vzniklého GP č. 1779-275/2017 v katastrálním území Volary.

II. schvaluje vyhlášení záměru č. 05/Prod/2018 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku KN p.č. 3683/30, dle nově vzniklého GP č. 1779-275/2017 v katastrálním území Volary.

III. schvaluje vyhlášení záměru č. 06/Prod/2018 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku KN p.č. 3683/3, dle nově vzniklého GP č. 1779-275/2017 v katastrálním území Volary.

IV. schvaluje vyhlášení záměru č. 07/Prod/2018 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemků KN p.č. 3683/31 a KN p.č. 3678/1, dle nově vzniklého GP č. 1779-275/2017 v katastrálním území Volary.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 12. 2. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět