Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 07.03.2018

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 07.03.2018

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 51/18

schvaluje předložený program schůze, který byl rozšířen o bod č. 10), 11) a 12) Různé

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 5/0/0

 

Schválený program schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Souhlas s členstvím tajemníka Městského úřadu Volary ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
 4. Ceny tepla v domech čp. 351, 352 V Kasárnách, čp. 425 ul. Tolarova, čp. 144 ul. 5. května
 5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Revitalizace sídliště Volary/II. etapa
 6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Zázemí technických služeb Volary
 7. Smlouva o užití Ortofota ČR
 8. Veřejná zakázka: „Regenerace panelového sídliště Volary, etapa I.“
 9. Veřejná zakázka: ,,Rekonstrukce části ulice Petra Voka, Volary“
 10. Žádost Spolku LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet 2018“
 11. Dohoda o spolupráci – Občanská poradna blíže klientům v MAS Šumavsko
 12. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 52/18

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 5/0/0

 

3) Souhlas s členstvím tajemníka Městského úřadu Volary ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

č. 53/18

souhlasí s členstvím tajemníka Městského úřadu Volary Ing. Františka Pokorného ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s., IČO 60126361, se sídlem Praha, za účelem odborného rozvoje tajemníka MěÚ ve prospěch města, a s úhradou pravidelného ročního členského příspěvku za členství v tomto sdružení z rozpočtu města

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: tajemník MěÚ, odbor ekonomický

Termín: dle textu usnesení

 

4) Ceny tepla v domech čp. 351, 352 V Kasárnách, čp. 425 ul. Tolarova, čp. 144 ul. 5. května

č. 54/18

I. schvaluje  pro bytové domy V Kasárnách čp.351 a 352 ve Volarech :

a) - skutečnou cenu tepla za rok 2017 ve výsledné výši 529,47 Kč/GJ včetně DPH

b) - plánovanou kalkulaci ceny tepla pro rok 2018 ve výši 542,18 Kč/GJ včetně DPH

II. bere na vědomí výslednou (skutečnou) cenu tepla za rok 2017 v domech

a) - Bytového družstva Volary I v ulici Tolarova čp.425:

 • u čp.425 A  ve výši 505,01 Kč/GJ včetně DPH
 • u čp.425 B  ve výši 536,27 Kč/GJ včetně DPH

  b) - v  čp.144 ul. 5. Května ve výši 762,81 Kč/GJ  včetně DPH

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: dle textu usnesení

 

5) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Revitalizace sídliště Volary/II. etapa

č. 55/18

rozhodla schválit ve znění předloženého návrhu dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 458 uzavřené dne 14.02.2018 na akci: Revitalizace sídliště Volary/II. etapa, mezi městem Volary a zhotovitelem společností STRABAG a.s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, z důvodu úpravy termínu zahájení a dokončení díla

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Zázemí technických služeb Volary

č. 56/18

rozhodla schválit ve znění předloženého návrhu dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 457 uzavřené dne 13.02.2018 na akci: Zázemí technických služeb Volary, mezi městem Volary a zhotovitelem společností Šumavská stavební společnost Volary s.r.o., IČO 25182196, Pod Tratí 386, 384 51 Volary, z důvodu úpravy termínu zahájení a dokončení díla

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

7) Smlouva o užití Ortofota ČR

č. 57/18

schvaluje ve znění předloženou smlouvu „SMLOUVA o užití Ortofota ČR“ č.s.116688/18 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.                

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: místostarosta

Termín: bezodkladně

 

8) Veřejná zakázka: „Regenerace panelového sídliště Volary, etapa I.“

č. 58/18

I. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky akce: „Regenerace panelového sídliště Volary, etapa I.“

II. rozhodla v souladu s podmínkami veřejné zakázky akce: „Regenerace panelového sídliště Volary, etapa I.“, přidělit tuto zakázku uchazeči SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 25018094

III. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo v zákonné lhůtě

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: starostka

Termín: bezodkladně

 

9) Veřejná zakázka: ,,Rekonstrukce části ulice Petra Voka, Volary“

č. 59/18

I. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky akce: „Rekonstrukce části ulice Petra Voka, Volary“

II. rozhodla v souladu s podmínkami veřejné zakázky akce: „Rekonstrukce části ulice Petra Voka, Volary“, přidělit tuto zakázku uchazeči STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744

III. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo v zákonné lhůtě

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: starostka

Termín: bezodkladně

 

10) Žádost Spolku LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet 2018“

č. 60/18

vyhovuje žádosti Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet 2018“ a schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2018 na budově Městského úřadu Volary.

Hlasování: 4/1/0

Zodpovídá: tajemník

Termín: dle textu usnesení

 

11) Dohoda o spolupráci – Občanská poradna blíže klientům v MAS Šumavsko

č. 61/18

I. bere na vědomí podané informace Mgr. Zdeňkem Krejsou, DiS., KreBul o.p.s. Prachatice o projektu Občanská poradna blíže klientům v MAS Šumavsko

II. rozhodla uzavřít Dohodu o spolupráci při realizaci tohoto projektu, kdy doba realizace projektu je stanovena na období od 1. března 2018 do 28. února 2021

III. schvaluje bezplatně provoz služby, která bude zajištěna první den v týdnu (pondělí), po dobu čtyř hodin, a to jeden týden od 7:30 do 11:30 a jeden týden od 12:00 do 16:00, a to v místnosti č. 19 MěÚ Volary.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: starostka

Termín: bezodkladně

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 13. 3. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět