Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 09.08.2017

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 09.08.2017

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 169/17

schvaluje předložený program schůze

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 4/0/0

 

Schválený program schůze:

 

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení
  3. Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 838 v katastrálním území Chlum u Volar
  4. Veřejná zakázka malého rozsahu: Vyhlídkový posed Volary
  5. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na prostory kolny čp. 378
  6. Přehled agendy svěřené Odboru ISM – pacht zahrádek
  7. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 170/17

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 4/0/0

 

3) Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 838 v katastrálním území Chlum u Volar

č. 171/17

ukládá odboru ISM předložit radě města návrhy na vyhlášení záměrů prodejů částí pozemku KN p.č. 838 v katastrálním území Chlum u Volar po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

4) Veřejná zakázka malého rozsahu: Vyhlídkový posed Volary

č. 172/17

I. bere na vědomí cenovou nabídku pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vyhlídkový posed Volary“

II. rozhodla vyjmout, v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Volary dle Článku 5 bod 2, veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vyhlídkový posed Volary“

III. rozhodla veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vyhlídkový posed Volary“, přidělit společnosti TREE HOUSES s.r.o., IČO 01417011, Havláskova 247/6, Jehnice, 621 00 Brno a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

5) Návrh na uzavření nájemní smlouvy na prostory kolny čp. 378

č. 173/17       

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr  č. 04/06/SDaB/2017  na  pronájem prostor kolny  na adrese Tolarova ul. čp.378,  Volary,  reagoval jeden  zájemce.

II. rozhodla  uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou od 1.8. 2017  na  prostory kolny,  na adrese  ul. Tolarova  čp. 378, Volary, s paní AB,  bytem  AC,  za cenu nájmu 120,-Kč/ měsíc, jako sklad paliva. 

III. pověřuje v souladu s plnou mocí SDaB Volary uzavřením nájemní smlouvy dle  bodu II..

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: bezodkladně

 

6) Přehled agendy svěřené Odboru ISM – pacht zahrádek

č. 174/17

bere na vědomí informace o přehledu změn uzavřených nájemních a pachtovních smluv v období od 01.01.2017 do 30.06.2017

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 11. 8. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět