Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 1.11.2017

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 01.11.2017

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 231/17

schvaluje předložený program schůze

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 4/0/0

 

Schválený program schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Rozpočtové opatření č. 13/2017
 4. Žádost o navýšení schváleného rozpočtu ZUŠ Volary z důvodu nákupu nového automobilu
 5. Souhlas s pořízením movitého majetku – automobilu Renault Trafic Passenger a použití fondu investic příspěvkové organizace ZUŠ Volary
 6. Souhlas s prodejem movitého majetku příspěvkové organizace ZUŠ Volary – automobil Volkswagen AG Transportér
 7. Zákonná změna tarifních platů ředitelů příspěvkových organizací města Volary – nařízení vlády č. 340/2017 Sb.
 8. Žádost o vydání souhlasu se stavbou z pozice vlastníka sousedních pozemků – Veřejnoprávní smlouva
 9. Žádost o souhlas s pronájmem bytu BD Volary I čp. 425 B4
 10. Návrh na přidělení pečovatelského bytu v čp. 144
 11. Žádost o prodej pozemků KN p.č. 3616/2, KN p.č. st. 1404 a část pozemku KN p.č. 3619 v katastrálním území Volary
 12. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni ,,Volary – kabel NN“
 13. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni ,,Volary – kabel NN“
 14. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 232/17

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 4/0/0

 

3) Rozpočtové opatření č. 13/2017

č. 233/17

schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017 ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

4) Žádost o navýšení schváleného rozpočtu ZUŠ Volary z důvodu nákupu nového automobilu

č. 234/17

schvaluje žádost o navýšení schváleného rozpočtu pro rok 2017 - ZUŠ Volary o 300 000,- Kč na nákup nového automobilu pro potřeby příspěvkové organizace ZUŠ

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ředitel ZUŠ

Termín: bezodkladně

 

5) Souhlas s pořízením movitého majetku – automobilu Renault Trafic Passenger a použití fondu investic příspěvkové organizace ZUŠ Volary

č. 235/17

I. souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odstavec 5 písmeno d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s článkem IX odstavec 7 písmeno d) zřizovací listiny příspěvkové organizace s tím, aby Základní umělecká škola Volary, příspěvková organizace, IČO: 70506019, nabyla koupí do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro který byla zřízena, a to motorové vozidlo Renault Trafic Passenger, za kupní cenu ve výši 643.000,- Kč včetně DPH.

II. souhlasí s použitím investičního fondu Základní umělecké školy Volary, příspěvkové organizace, IČO: 70506019, k pořízení výše uvedeného movitého majetku do vlastnictví příspěvkové organizace a dává v souladu s ustanovením § 37b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předchozí souhlas k tomu, aby uvedená příspěvková organizace jako dlužník uzavřela smlouvu o úvěru na úhradu části kupní ceny motorového vozidla.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ředitel ZUŠ

Termín: bezodkladně

 

6) Souhlas s prodejem movitého majetku příspěvkové organizace ZUŠ Volary – automobil Volkswagen AG Transportér

č. 236/17

odkládá projednání materiálu pod bodem č. 6 k přepracování do příštího jednání RM

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ředitel ZUŠ

Termín: příští jednání RM

 

7) Zákonná změna tarifních platů ředitelů příspěvkových organizací města Volary – nařízení vlády č. 340/2017 Sb.

č. 237/17

stanovuje s účinností od 01.11.2017  tarifní plat, na základě nařízení vlády č. 340/2017 Sb., ze dne 25.9.2017,  kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, řediteli SDaB Volary Jiřímu Jarouškovi, ředitelce SSZ Volary Evě Dočekalové, řediteli TS Volary Stanislavu Haladejovi, řediteli ZŠ Volary Mgr. Petru Horálkovi, řediteli ZUŠ Volary Mgr. Vítu Pavlíkovi a ředitelce MŠ Volary Michaele Dědičové ve výších stanovených v platových výměrech
pověřuje starostku města jejich podpisem

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: starostka a tajemník MěÚ

Termín: bezodkladně

 

8) Žádost o vydání souhlasu se stavbou z pozice vlastníka sousedních pozemků – Veřejnoprávní smlouva

č. 238/17

souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku KN p.č. 1090/33, KN p.č. 5486 a KN p.č. 1083/2 v k.ú. Volary a pověřuje starostku města Mgr. Bc. Martinu Pospíšilovou, podpisem souhlasu se stavbou dle veřejnoprávní smlouvy pod č.j.: MUVOL 4467/2017

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

9) Žádost o souhlas s pronájmem bytu BD Volary I čp. 425 B4

č. 239/17

souhlasí  s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  B4 v Bytovém družstvu Volary I, Tolarova ul. čp.425,  na dobu určitou od 1.11.2017 do 31.10.2018.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ředitel SDaB

Termín: bezodkladně

 

10) Návrh na přidělení pečovatelského bytu v čp. 144

č. 240/17

I. bere na vědomí návrh na přidělení pečovatelského bytu v domě čp. 144 ul. 5. května 144 Volary

II. rozhodla pronajmout od 15.11.2017 pečovatelský byt  zvláštního určení v souladu s Pravidly pro výběr nájemců a uzavírání nájemních smluv k podporovaným bytům v čp. 144 ul. 5. května Volary  následovně: byt č. 4, o velikosti  1+kk  panu Jaroslavu Fišerovi, bytem AB

III. pověřuje starostku uzavřením nájemní smlouvy, zpracované právním zástupcem Města v souladu s pravidly stanovenými Programem podpory výstavby podporovaných bytů pro rok 2014, vyhlášenými MMR, včetně navazujících pravidel a předpisů

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: ředitel SDaB

Termín: bezodkladně

 

11) Žádost o prodej pozemků KN p.č. 3616/2, KN p.č. st. 1404 a část pozemku KN p.č. 3619 v katastrálním území Volary

č. 241/17

ukládá odboru ISM a ŽP předložit radě města návrh na vyhlášení záměru prodeje  pozemku
KN p.č. 3616/2, KN p.č. st. 1404 a část pozemku KN p.č. 3619 v katastrálním území Volary po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru.

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru

 

12) Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni ,,Volary – kabel NN“

č. 242/17

rozhodla, že město se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, uzavře Smlouvu o zřízení věcného břemene pro účely zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy umístěné v pozemku KN p.č. 5465/3, v k.ú. Volary, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

13) Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni ,,Volary – kabel NN“

č. 243/17

rozhodla, že město se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, uzavře Smlouvu o zřízení věcného břemene pro účely zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy umístěné v pozemcích KN p.č. 4728/1 a KN p.č. 84/1, v k.ú. Volary, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 4/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 6. 11. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět