Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 19.03.2018

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 19.03.2018

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 62/18

schvaluje předložený program schůze, který byl rozšířen o bod č. 13), 14) a 15) Různé

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 5/0/0

 

Schválený program schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 4. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Volary na školní rok 2018/2019
 5. Souhlas s výměnou bankomatu České spořitelny, a.s.
 6. Kanalizační přípojka, ul. Mlynařovická
 7. Žádost o připojení nemovitosti na místní komunikaci
 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Územní plán Volary
 9. Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 3619 v k.ú. Volary
 10. Vyhlášení záměru č. 08/Prod/2018
 11. Vyhlášení záměru č. 09/Prod/2018
 12. Vyhlášení záměru č. 10/Prod/2018
 13. Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018, Návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací 2019-2020
 14. Žádost o partnerství ,,Hlavní mě(í)sto Nordic Walking“
 15. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 63/18

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 5/0/0

 

3) Rozpočtové opatření č. 4/2018

č. 64/18

schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ekonomický

Termín: bezodkladně

 

4) Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Volary na školní rok 2018/2019

č. 65/18

bere na vědomí konání zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Volary na školní rok 2018/2019 proběhne 7.5.2018

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: dle textu usnesení

 

5) Souhlas s výměnou bankomatu České spořitelny, a.s.

č. 66/18

I. souhlasí s provedením výměny stávajícího bankomatu České spořitelny, a.s., v objektu
čp. 34, ul. Náměstí, Volary dle podle předložené projektové dokumentace.

II. pověřuje starostku města Volary podpisem souhlasu majitele.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: starostka města Volary, SDaB

Termín: bezodkladně

 

6) Kanalizační přípojka, ul. Mlynařovická

č. 67/18

I. rozhodla koupit přípojku splaškové kanalizace v pozemcích KN p.č. 1090/11, KN p.č. 4948/3 a KN p.č.1041/325, vše k.ú. Volary, za cenu stanovenou dle Metodiky Ministerstva zemědělství ČR, a to ve výši 49.320,-Kč vč. DPH

II. schvaluje kupní smlouvu mezi městem Volary a panem AB, bytem AC, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

7) Žádost o připojení nemovitosti na místní komunikaci

č. 68/18

vyhovět žádosti AD (na základě plné moci zastupující manžela AE) k připojení řadových garáží na pozemku KN st. 1884 v k.ú. Volary v majetku manželů AF na místní komunikaci III. třídy V kasárnách (evidenční číslo 22c, spojka u č.p. 351), na pozemku p.č. KN st. 796/1 v k.ú. Volary ve vlastnictví Města Volary a pověřuje starostku města podpisem „Souhlasu s připojením nemovitosti na místní komunikaci“.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Územní plán Volary

č. 69/18

rozhodla schválit ve znění předloženého návrhu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1812/16 uzavřené dne 07.06.2016 na realizaci projektu: Územní plán Volary, mezi městem Volary a poskytovatelem dotace Jihočeským krajem, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, z důvodu úpravy termínu dokončení díla do 31.05.2020

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

9) Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 3619 v k.ú. Volary

č. 70/18

ukládá odboru ISM a ŽP předložit radě města návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku KN p.č. 3619 v katastrálním území Volary, po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru

 

10) Vyhlášení záměru č. 08/Prod/2018

č. 71/18

schvaluje vyhlášení záměru č. 08/Prod/2018 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku
KN p.č. 56/2,dle nově vzniklého GP č.1788-31/2018 v katastrálním území Volary.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

11) Vyhlášení záměru č. 09/Prod/2018

č. 72/18

schvaluje vyhlášení záměru č. 09/Prod/2018 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku KN p.č. 1186/19, nově vzniklého GP č. 1789-32/2018 v katastrálním území Volary.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

12) Vyhlášení záměru č. 10/Prod/2018

č. 73/18

schvaluje vyhlášení záměru č. 10/Prod/2018 ve znění předloženého návrhu na prodej části pozemku KN st. p.č. 796/1 o výměře 15 m2, označená v GP č. 1787-30/2018 jako díl ,,a“, který se slučuje s pozemkem KN p.č. 5606, v katastrálním území Volary.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

13) Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018, Návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací 2019-2020

č. 75/18

I. schvaluje: rozpočty PO na rok 2018 

1. rozpočet na rok 2018 Technických služeb Volary s výnosy 250 000 Kč, náklady 10 076 000 Kč/z toho odpisy 910 000 Kč/ a příspěvkem od zřizovatele 9 826 000 Kč

2. rozpočet na rok 2018 SDaB Volary s výnosy 488 000 Kč, náklady 1 888 000 Kč/z toho odpisy 18 000 Kč/ a příspěvkem od zřizovatele 1 400 000 Kč

3. rozpočet na rok 2018 Správy sportovních zařízení Volary s výnosy 1 200 000 Kč, náklady 7 358 000 Kč/z toho odpisy 532 000 Kč/ a příspěvkem od zřizovatele 6 158 000 Kč

4. rozpočet na rok 2018 ZUŠ Volary s výnosy 380 000 Kč, náklady 1 530 000 Kč/z toho odpisy 206 000 Kč/ a příspěvkem od zřizovatele 1 150 000 Kč

5. rozpočet na rok 2018 MŠ Volary s výnosy 784 000 Kč, náklady 2 279 000 Kč /z toho odpisy 260 000 Kč/ a příspěvkem od zřizovatele 1 495 000 Kč

6. rozpočet na rok 2018 ZŠ Volary s výnosy 2 305 000 Kč, náklady 6 405 000 Kč

/z toho odpisy 710 000 Kč/, a příspěvkem od zřizovatele 4 100 000 Kč

II. schvaluje: střednědobé výhledy rozpočtů PO na roky 2019 - 2020

Rok 2019

1.  SDV -  TS Volary s výnosy 9 486 tis. Kč a náklady 9 486 tis. Kč

2. SDV -   SDaB Volary s výnosy 1 923 tis. Kč a náklady 1 923 tis. Kč

3. SDV -   SSZ Volary s výnosy 7 376 tis.Kč  a náklady 7 376 tis.Kč

4. SDV -   ZUŠ Volary s výnosy 6 040 tis.Kč a náklady 6 040 tis. Kč

5. SDV -   MŠ Volary s výnosy 9 353 tis. Kč a náklady 9 353 tis. Kč

6. SDV -   ZŠ Volary s výnosy 24 167 tis. Kč a náklady 24 167 tis. Kč

Rok 2020

1.  SDV - TS Volary s výnosy 9 486 tis. Kč a náklady 9 486 tis. Kč

2. SDV - SDaB Volary s výnosy 1 923 tis. Kč a náklady 1 923 tis. Kč

3. SDV - SSZ Volary s výnosy 7 376 tis.Kč a náklady 7 376 tis.Kč

4. SDV - ZUŠ Volary s výnosy 6 040 tis.Kč a náklady 6 040 tis. Kč

5. SDV - MŠ Volary s výnosy 9 353 tis. Kč a náklady 9 353 tis. Kč

6. SDV - ZŠ Volary s výnosy 24 167 tis. Kč a náklady 24 167 tis. Kč

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací

Termín: bezodkladně

 

14) Žádost o partnerství ,,Hlavní mě(í)sto Nordic Walking“

č. 74/18

I. bere na vědomí podanou žádost o uzavření smlouvy o partnerství ,,Hlavní mě(í)sto Nordic Walking“ s Ing. Ivou Křížkovou, bytem Hvožďany 17, 389 01 Vodňany, IČO: 11348569

II. rozhodla neuzavřít návrh Smlouvy o partnerství ,,Hlavní mě(í)sto Nordic Walking“ z důvodu neúplnosti náležitostí  smluvního vztahu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: starostka

Termín: bezodkladně

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 21. 3. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět