Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 19.04.2017

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 19.04.2017

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 69/17

schvaluje předložený program schůze, který byl rozšířen o bod č. 26 a 27) Různé

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 5/0/0

 

Schválený program schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Omezení provozu Mateřské školy Volary od 3.7.2017 do 31.8.2017
 4. Rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2017
 5. Žádost o převod investičního a rezervního fondu do rozpočtu SSZ Volary
 6. Žádost o převod finančních prostředků z investičního fondu MŠ do rozpočtu MŠ Volary
 7. Žádost o umístění dopravního zrcadla
 8. Veřejná zakázka malého rozsahu: Street workout hřiště Volary
 9. Návrh smlouvy o poskytování daňového poradenství
 10. Smlouvy o poskytnutí dotace – Jihočeský kraj
 11. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace – Cyklotrasa Volary – Soumarský most
 12. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě: ,, Rekonstrukce náměstí Volary I. – III.“ a stavby s názvem ,,Plynofikace stávajícího objektu HZS v ulici Prachatická, č.p. 131 Volary na pozemku parc. č. st. 1002, k.ú. Volary“
 13. Smlouva o dílo k nezávislé přejímce a odevzdání dřevní hmoty s fa. EXTERNÍ PŘEJÍMKY VINTR s.r.o.
 14. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na prostory k podnikání čp. 351, 352
 15. Žádost o prodej pozemků pod chatami na Soumarském Mostě
 16. Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání, části budovy čp. 500
 17. Vyhlášení záměru č. 01/Prod/2017
 18. Vyhlášení záměru č. 04/Prod/2017
 19. Vyhlášení záměru č. 05/Prod/2017
 20. Pacht pozemku – Záměr č. 5/N/2017
 21. Souhlas vlastníka nemovitostí s realizací úprav na stávajícím energetickém zařízení distribuční soustavy - ,,Volary – úprava NN, ul. Krátká + Revoluční“
 22. Souhlas vlastníka nemovitostí s realizací úprav na stávajícím energetickém zařízení distribuční soustavy - ,,Volary – rek. VN + NN, ul. Voka + Koll., TS Jitona“
 23. Žádost o vydání souhlasu se stavbou z pozice vlastníka sousedních pozemků
 24. Žádost o připojení nemovitosti na místní komunikaci
 25. Žádost o povolení kácení stromu – chodník u Městského hotelu Bobík
 26. Rozpočtová změna č. 3/2017
 27. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 70/17

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 5/0/0

 

3) Omezení provozu Mateřské školy Volary od 3.7.2017 do 31.8.2017

č. 71/17

I. schvaluje omezení provozu Mateřské školy Volary v době od pondělí 3.7.2017 do čtvrtka 31.8.2017. V provozu bude Mateřská škola na Sídlišti 117, Mateřská škola v Revoluční ulici 448 bude uzavřena.

II. ukládá ředitelce Mateřské školy Volary informovat rodiče všech dětí navštěvujících mateřskou školu o možnosti využití neomezeného provozu Mateřské školy na Sídlišti Míru 117.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: ředitelka MŠ

Termín: dle textu usnesení

 

4) Rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2017

č. 72/17

I. schvaluje následující dokumenty:

 1. rozpočet na rok 2017 Technických služeb Volary s příjmy ve výši 250 000  Kč, výdaji 9 485 000 Kč (z toho odpisy 1 056 000 Kč)  a příspěvkem od zřizovatele 9 235 000 K
 2. rozpočet na rok 2017 SDaB Volary s příjmy ve výši 497 000 Kč, výdaji 1 577 000 a příspěvkem od zřizovatele 1 080 000 Kč
 3.  rozpočet na rok 2017 ZŠ Volary s příjmy ve výši 2 105 000 Kč, výdaji 6 205 000 K (z toho odpisy 264 000 Kč) a příspěvkem od zřizovatele 4 100 000 K
 4.  rozpočet na rok 2017 MŠ Volary s příjmy ve výši 734 000 Kč, výdaji 1 984 000 K (z toho odpisy 260 000 Kč) a příspěvkem od zřizovatele 1 250 000 Kč
 5. rozpočet na rok 2017 Správy sportovních zařízení Volary s příjmy ve výši 500 000 Kč, výdaji 5 650 000 Kč (z toho odpisy 321 000 Kč) a příspěvkem od zřizovatele 5 150 000 Kč
 6. rozpočet na rok 2017 Základní umělecké školy Volary s  příjmy ve výši 380 000 Kč, výdaji 1 480 000 Kč (z toho odpisy 163 000 Kč) a příspěvkem od zřizovatele 1 100 000 Kč 
 7. rozpočet na rok 2017 s bytovým a nebytovým fondem města Volary s příjmy 7 200 000 Kč a výdaji 7 200 000 Kč

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor a ředitelé příspěvkových organizací

Termín: bezodkladně

 

5) Žádost o převod investičního a rezervního fondu do rozpočtu SSZ Volary

č. 73/17       

schvaluje převod a použití investičního fondu ve výši 600.000,-Kč a rezervního fondu ve výši 150.000,-Kč do rozpočtu SSZ Volary za účelem opravy vzduchotechniky ve strojovně plaveckého bazénu a opravy recepce ve vstupní hale plaveckého bazénu v ceně 725.830,60,-Kč

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: ředitelka SSZ

Termín: dle průběhu akce

 

6) Žádost o převod finančních prostředků z investičního fondu MŠ do rozpočtu MŠ Volary

č. 74/17

schvaluje převod a použití finančních prostředků z investičního fondu MŠ Volary do rozpočtu MŠ Volary na financování rekonstrukcí a oprav dětských hřišť a plotů ve výši 350 000,- Kč

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: ředitelka MŠ

Termín: dle textu usnesení

 

7) Žádost o umístění dopravního zrcadla

č. 75/17

odkládá projednání materiálu pod bodem č.7. Radní navrhují řešit koncepčně bezpečnost průjezdu a průchodu křižovatky ulic Česká, Soumarská, Náměstí a Tovární.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor výstavby, ÚP a ŽP, ISM

Termín: bezodkladně

 

8) Veřejná zakázka malého rozsahu: Street workout hřiště Volary

č. 76/17

I. bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Street workout hřiště Volary

II. rozhodla v souladu s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Street workout hřiště Volary, přidělit tuto zakázku uchazeči Colmex s.r.o., IČO 29037221, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 a

souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

9) Návrh smlouvy o poskytování daňového poradenství

č. 77/17

rozhodla uzavřít ve znění předloženého návrhu Smlouvu o poskytování daňového poradenství s obchodní korporací  ADU.CZ s.r.o., IČO: 62522078, DIČ: CZ 62522078, zastoupené jednatelkou společnosti Ing. Simonou Pacákovou, se sídlem Zámostí 68, 387 06 Malenice a městem Volary IČO: 00250830, DIČ: CZ00250830, Náměstí 25, 384 51 Volary, zastoupené starostkou Mgr. Bc. Martinou Pospíšilovou.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

10) Smlouvy o poskytnutí dotace – Jihočeský kraj

č. 78/17

I. rozhodla schválit ve znění předloženého návrhu Smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/059/2017 na akci: Projektová dokumentace – Cyklotrasa Volary-Soumarský most, mezi městem Volary a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650

II. rozhodla schválit ve znění předloženého návrhu Smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/976/17 na akci: Socha Ježíše Krista, Volary - 3. etapa-zhotovení faksimile, mezi městem Volary a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650

III. rozhodla schválit ve znění předloženého návrhu Smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/133/2017 na akci: Budova muzea čp. 71 Volary – výměna střešní krytiny (dřevěný štípaný šindel), p.č. st. 41 v k.ú. Volary, restř. č. ÚSKP 35637/3-3893, mezi městem Volary a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650 

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

11) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace – Cyklotrasa Volary – Soumarský most

č. 79/17

rozhodla schválit ve znění předloženého návrhu dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.06.2016 na akci: Projektová dokumentace – Cyklotrasa Volary-Soumarský most, mezi městem Volary a zhotovitelem Ing. Martinem Ertlem, IČ 65028856, Matice školské 249/2, 370 01 České Budějovice

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

12) Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě: ,, Rekonstrukce náměstí Volary I. – III.“ a stavby s názvem ,,Plynofikace stávajícího objektu HZS v ulici Prachatická, č.p. 131 Volary na pozemku parc. č. st. 1002, k.ú. Volary“

č. 80/17

rozhodla, že město Volary s Jihočeským krajem, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely zřízení, provozování, opravování a udržování vodovodních přípojek, kabelu VO a plynovodní přípojky umístěných v pozemku KN p.č. 4730/7 v k.ú. Volary, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

13) Smlouva o dílo k nezávislé přejímce a odevzdání dřevní hmoty s fa. EXTERNÍ PŘEJÍMKY VINTR s.r.o.

č. 81/17

rozhodla schválit „Dodatek č.1 k smlouvě o dílo“ k nezávislé přejímce a odevzdání dřevní hmoty ukládané v SD Volary s firmou EXTERNÍ PŘEJÍMKY VINTR s.r.o., se sídlem Bílý Kámen 20, PSČ 588 41, IČ 282 95 081 ve znění předloženého dodatku a pověřuje starostku města jejím podpisem.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor výstavby, ÚP a ŽP

Termín: bezodkladně

 

14) Návrh na uzavření nájemní smlouvy na prostory k podnikání čp. 351, 352

č. 82/17

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr  č. 02/02/SDaB/2017  na  pronájem prostor k podnikání  na adrese V Kasárnách čp.351,352,  Volary,  reagoval jeden zájemce.

II. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou od 15.4. 2017  na  prostory k podnikání, části nemovitosti,  na adrese  V Kasárnách  čp.351, 352, Volary, na střeše budovy, s AB, bytem AD, za cenu nájmu 1 000,-Kč/ m2/rok, k zajištění internetového připojení. 

III. pověřuje v souladu s plnou mocí SDaB Volary uzavřením nájemní smlouvy dle bodu II..

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: bezodkladně

 

15) Žádost o prodej pozemků pod chatami na Soumarském Mostě

č. 83/17

ukládá Odboru ISM předložit radě města návrh na vyhlášení záměru prodeje částí pozemku KN  p.č. 4652/4 a pozemků KN p.č. 4652/17, KN p.č. 4652/16 a KN p.č. 4652/18 v katastrálním území Volary

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

16) Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání, části budovy čp. 500

č. 84/17

I. rozhodla vyhlásit záměr č. 03/04/SDaB/2017, na pronájem  prostor k podnikání, části budovy, na adrese Budějovická ul. čp.500, Volary, v předloženém znění.

II. ukládá zajistit zveřejnění záměru č. 03/04/SDaB/2017, na úřední desce MěÚ Volary. 

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary, odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

17) Vyhlášení záměru č. 01/Prod/2017

č. 85/17

schvaluje vyhlášení záměru č. 01/Prod/2017 ve znění předloženého návrhu na prodej nemovité věci, pozemku KN p.č. 3108/55, nově vzniklého GP č. 1750-67/2017 v katastrálním území Volary.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

18) Vyhlášení záměru č. 04/Prod/2017

č. 86/17

I. rozhodla předložit zastupitelstvu města Volary žádost o prodej pozemku p.č. 4728/10 v k.ú. Volary

II. doporučuje zastupitelstvu města Volary žádosti AS ze dne 14.3.2017 o prodej pozemku KN p.č. 4728/10 v k.ú. Volary nevyhovět.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: dle textu usnesení

 

19) Vyhlášení záměru č. 05/Prod/2017

č. 87/17

schvaluje vyhlášení záměru č. 05/Prod/2017 ve znění předloženého návrhu na prodej nebytového prostoru č. 427/5 s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a zastavěném pozemku v domě čp. 427 v ulici Kollárova ve Volarech

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

20) Pacht pozemku – Záměr č. 5/N/2017

č. 88/17

schvaluje vyhlášení záměru č. 5/N/2017 na pacht části pozemku KN p.č. 1277/6 o výměře 2.683 m2 v k.ú. Volary ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

21) Souhlas vlastníka nemovitostí s realizací úprav na stávajícím energetickém zařízení distribuční soustavy - ,,Volary – úprava NN, ul. Krátká + Revoluční“

č. 89/17

schválila souhlas vlastníka nemovitostí s realizací úprav na stávajícím energetickém zařízení distribuční soustavy uložené v pozemcích KN st. p.č. 1289/1, KN p.č. 4858/1, KN p.č. 4858/5, KN p.č. 3584/8 v k.ú. Volary v rámci akce pod názvem „Volary – úprava NN, ul. Krátká + Revoluční“ ve prospěch oprávněného společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

22) Souhlas vlastníka nemovitostí s realizací úprav na stávajícím energetickém zařízení distribuční soustavy - ,,Volary – rek. VN + NN, ul. Voka + Koll., TS Jitona“

č. 90/17

schválila souhlas vlastníka nemovitostí s realizací úprav na stávajícím energetickém zařízení distribuční soustavy uložené v pozemcích KN p.č. 3638/11, KN p.č. 3638/10, KN p.č. 3638/3, KN p.č. 3638/13, KN p.č. 3626/7, KN p.č. 3594/1, KN p.č. 3590/33, KN p.č. 4725/7, KN st. p.č. 1049/1, KN p.č. 4858/5 v k.ú. Volary v rámci akce pod názvem „Volary – rek. VN + NN, ul. Voka + Koll., TS Jitona“ ve prospěch oprávněného společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

23) Žádost o vydání souhlasu se stavbou z pozice vlastníka sousedních pozemků

č. 91/17

rozhodla, vydat souhlas se stavbou rodinného domu, přípojek a staveb doprovodných na pozemcích KN p.č. 3649/9 a KN p.č. 3638/23 v katastrálním území Volary z pozice vlastníka sousedního pozemku KN p.č. 3638/11  

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

24) Žádost o připojení nemovitosti na místní komunikaci

č. 92/17

vyhovět žádosti AT k připojení plánované novostavby RD na pozemku p.č. 3649/9 a 3638/23 v k.ú. Volary v majetku žadatelky na místní komunikaci III. třídy Petra Voka e.č. 8d, na pozemku p.č 3638/11 v k.ú. Volary ve vlastnictví Města Volary a pověřuje starostku města podpisem „Souhlasu s připojením sousední nemovitosti na místní komunikaci“

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor výstavby, ÚP a ŽP

Termín: bezodkladně

 

25) Žádost o povolení kácení stromu – chodník u Městského hotelu Bobík

č. 93/17

schvaluje podání žádosti Města Volary o pokácení 1 ks smrku pichlavého rostoucího u Městského hotelu Bobík na parcele č. 4730/3 v k.ú. Volary ve vlastnictví Města Volary ve znění předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor výstavby, ÚP a ŽP

Termín: bezodkladně

 

26) Rozpočtová změna č. 3/2017

č. 94/17

schvaluje rozpočtové opatření č.3 /2017 ve znění předloženého návrhu.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

 

Vyvěšeno: 21. 4. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět