Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 21.02.2018

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 21.02.2018

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 37/18

schvaluje předložený program schůze, který byl rozšířen o bod č. 13), 14) a 15) Různé

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 5/0/0

 

Schválený program schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava komunikací ve Volarech 2018
 4. Veřejná zakázka: ,,Bazén Volary – dokončení rekonstrukce bazénové haly“
 5. Veřejná zakázka: „Hydraulické výtahy ve stávající budově č.p. 19, 20, 21, 22, Mlýnská, Volary, Hydraulické výtahy ve stávající budově č.p. 52, 53, 54, Mlýnská, Volary a Hydraulický výtah ve stávající budově č.p. 274, Sídliště Míru, Volary“
 6. Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání čp. 51 Volary
 7. Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání čp. 34 Volary
 8. Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání čp. 27 Volary
 9. Návrh na přidělení pečovatelského bytu v čp. 144
 10. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – plynovodní přípojka
 11. Souhlas s dohodami o bezplatné výměně oken v domech města 
 12. Veřejná zakázka malého rozsahu: Zajištění služeb vyplývajících z Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) pro město Volary a jeho příspěvkové organizace
 13. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 14. Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 1041/325 k.ú. Volary
 15. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 38/18

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 5/0/0

 

3) Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava komunikací ve Volarech 2018

č. 39/18

I. bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava komunikací ve Volarech 2018

II. rozhodla v souladu s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava komunikací ve Volarech 2018, přidělit tuto zakázku uchazeči Reno Šumava a.s., IČO 60071346, Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

4) Veřejná zakázka: ,,Bazén Volary – dokončení rekonstrukce bazénové haly“

č. 40/18

I. schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky: „Bazén Volary-dokončení rekonstrukce bazénové haly“ ve znění předloženého návrhu

II. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uchazečů ve složení:

členové: 1. Ing. Ladislav Touš                      náhradníci: 1. Mgr. Vít Pavlík

               2. Bc. Václav Bajčík                                          2. Pavel Trnka

               3. Jan Zámečník                                                 3. Bc. Aleš Valíček

               4. Eva Dočekalová                                             4. Ing. František Pokorný

               5. Mgr. Miroslav Vadlejch                                5. JUDr. Jindřich Kotrch

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

5) Veřejná zakázka: „Hydraulické výtahy ve stávající budově č.p. 19, 20, 21, 22, Mlýnská, Volary, Hydraulické výtahy ve stávající budově č.p. 52, 53, 54, Mlýnská, Volary a Hydraulický výtah ve stávající budově č.p. 274, Sídliště Míru, Volary“

č. 41/18

I. schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky: „Hydraulické výtahy ve stávající budově č.p. 19, 20, 21, 22, Mlýnská, Volary, Hydraulické výtahy ve stávající budově č.p. 52, 53, 54, Mlýnská, Volary a Hydraulický výtah ve stávající budově č.p. 274, Sídliště Míru, Volary“ ve znění předloženého návrhu

II. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uchazečů ve složení:

členové: 1. Ing. Ladislav Touš                      náhradníci: 1. Mgr. Vít Pavlík

               2. Pavel Trnka                                                    2. Bc. Václav Bajčík

               3. Jiří Jaroušek                                                    3. Ing. František Pokorný

               4. Jan Zámečník                                                 4. Bc. Aleš Valíček

               5. Mgr. Miroslav Vadlejch                                5. JUDr. Jindřich Kotrch

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

6) Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání čp. 51 Volary

č. 42/18

I.  rozhodla vyhlásit záměr č. 01/02/SDaB/2018,  na   pronájem  prostor k podnikání,  části nemovitosti, na  adrese Soumarská ul. čp.51 ve  Volarech,  po zapracování připomínek uvedených v zápise.

II. ukládá zajistit zveřejnění záměru č. 01/02/SDaB/2018, na úřední desce MěÚ Volary. 

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary, odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

7) Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání čp. 34 Volary

č. 43/18

I. rozhodla vyhlásit záměr č. 02/02/SDaB/2018, na pronájem prostor k podnikání, části budovy, na adrese Náměstí čp.34  ve Volarech, po zapracování připomínek uvedených v zápise.

II. ukládá zajistit zveřejnění záměru č. 02/02/SDaB/2018 na úřední desce MěÚ Volary

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary, odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

8) Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání čp. 27 Volary

č. 44/18

rozhodla odložit projednání bodu č. 8 do příštího jednání RM

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary, odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

9) Návrh na přidělení pečovatelského bytu v čp. 144

č. 45/18

I. bere na vědomí návrh na přidělení pečovatelského bytu v domě čp. 144 ul. 5. května, Volary

II. rozhodla pronajmout od 01. 03. 2018 pečovatelský byt zvláštního určení v souladu s Pravidly pro výběr nájemců a uzavírání nájemních smluv k podporovaným bytům v čp. 144 ul. 5. května Volary následovně:

byt č. 5, o velikosti  2+kk  paní AB, bytem AC, s podmínkou, že po přidělení tohoto bytu uzavře nájemce Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Oblastní charitou Vimperk

III. pověřuje starostku uzavřením nájemní smlouvy, zpracované právním zástupcem Města v souladu s pravidly stanovenými Programem podpory výstavby podporovaných bytů pro rok 2014, vyhlášenými MMR, včetně navazujících pravidel a předpisů

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: bezodkladně

 

10) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – plynovodní přípojka

č. 46/18

rozhodla, že město Volary s manželi AD, oba bytem AE, 384 51 Volary uzavře smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění  plynovodní přípojky v pozemcích KN p.č. 3576/16 a KN p.č. 3576/2 v k.ú. Volary ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

11) Souhlas s dohodami o bezplatné výměně oken v domech města

č. 47/18

souhlasí s podepsáním dohod řešících právní vztahy vzniklé s bezplatnou výměnou oken v domech města Volary, dle důvodové zprávy.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: bezodkladně

 

12) Veřejná zakázka malého rozsahu: Zajištění služeb vyplývajících z Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) pro město Volary a jeho příspěvkové organizace

č. 48/18

I. bere na vědomí cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění služeb vyplývajících z Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) pro město Volary a jeho příspěvkové organizace“

II. rozhodla vyjmout v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Volary dle Článku 5 bod 2, veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění služeb vyplývajících z Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) pro město Volary a jeho zřízené příspěvkové organizace“

III. rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění služeb vyplývajících z Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) pro město Volary a jeho zřízené příspěvkové organizace“, společnosti Algotech a.s, IČO 24775487, Sokolovská 688/136 D,186 00 Praha 8 - Karlín a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: starostka a tajemník MěÚ

Termín: bezodkladně

 

13) Rozpočtové opatření č. 3/2018

č. 49/18

schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

14) Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 1041/325 k.ú. Volary

č. 50/18

I.  nevyhovuje žádosti manželů AF, oba bytem AG, 384 51 Volary, ve věci prodeje části pozemku KN p.č. 1041/325 v k.ú. Volary

II. rozhodla tuto žádost předložit zastupitelstvu města a doporučuje této žádosti nevyhovět

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 27. 2. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět