Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 22.02.2017

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 22.02.2017

Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 39/17

schvaluje předložený program schůze

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 5/0/0

 

Schválený program schůze:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Žádost spolku LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“
 4. Návrh změny č. 2 Organizačního řádu MěÚ Volary na dobu do 30.06.2017
 5. Ceny tepla v domech čp. 351, 352 V Kasárnách a čp. 425 ul. Tolarova
 6. Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání, části budovy čp. 34
 7. Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání, části budovy čp. 351
 8. Veřejná zakázka malého rozsahu: Výměna střešní krytiny na památkově chráněném objektu městského muzea čp. 71 Volary
 9. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zařazení věcného břemene - ,,Volary – Úprava sítě 129/3 a 128/2“
 10. Smlouva o budoucí smlouvě o zařazení služebnosti inženýrské sítě
 11. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojka
 12. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - plynovodní přípojka
 13. Žádost o vydání souhlasu se stavbou z pozice vlastníka sousedních pozemků
 14. Žádost o prodej části pozemku KN st. p.č. 796/1 v k.ú. Volary
 15. Různé

 

 

2) Kontrola usnesení

č. 40/17

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 5/0/0

 

3) Žádost spolku LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“

č. 41/17

nevyhovuje žádosti Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet 2017“ a tím i vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu Volary dne 10.03.2017.

Hlasování: 3/2/0

Zodpovídá: tajemník MěÚ

Termín: dle textu usnesení

 

4) Návrh změny č. 2 Organizačního řádu MěÚ Volary na dobu do 30.06.2017

č. 42/17

schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 01.03.2017 do 30.06.2017 Změnu č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Volary, ve znění Změny č.1 ze dne 17.06.2015

Hlasování: 4/1/0

Zodpovídá: tajemník MěÚ

Termín: trvale

 

5) Ceny tepla v domech čp. 351, 352 V Kasárnách a čp. 425 ul. Tolarova

č. 43/17       

I. schvaluje pro bytové domy V Kasárnách čp.351 a 352 ve Volarech:

- skutečnou cenu tepla za rok 2016 ve výsledné výši 589,13 Kč/GJ včetně DPH

- plánovanou kalkulaci ceny tepla pro rok 2017 ve výši 584,70 Kč/GJ včetně DPH

II. bere na vědomí výslednou (skutečnou) cenu tepla za rok 2016 v domech Bytového družstva Volary I v ulici Tolarova čp.425:

 • u čp.425 A  ve výši 561,71 Kč/GJ včetně DPH
 • u čp.425 B  ve výši 544,24 Kč/GJ včetně DPH

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: dle textu usnesení

 

6) Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání, části budovy čp. 34

č. 44/17

I. rozhodla vyhlásit záměr č. 01/02/SDaB/2017, na   pronájem  prostor k podnikání, části budovy, na adrese Náměstí  čp.34,  v předloženém znění.

II. ukládá zajistit zveřejnění záměru č. 01/02/SDaB/2017, na úřední desce MěÚ Volary. 

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary, ISM MěÚ

Termín: bezodkladně

 

7) Vyhlášení záměru na pronájem prostor k podnikání, části budovy čp. 351

č. 45/17

I. rozhodla vyhlásit záměr č. 02/02/SDaB/2017, na pronájem prostor k podnikání, části budovy, na adrese V Kasárnách čp.351 a 352  ve Volarech , v předloženém znění.

II. ukládá zajistit zveřejnění záměru č. 02/02/SDaB/2017 na úřední desce MěÚ Volary

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary, ISM MěÚ

Termín: bezodkladně

 

8) Veřejná zakázka malého rozsahu: Výměna střešní krytiny na památkově chráněném objektu městského muzea čp. 71 Volary

č. 46/17

I. bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Výměna střešní krytiny na památkově chráněném objektu městského muzea čp. 71 Volary

II. rozhodla v souladu s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Výměna střešní krytiny na památkově chráněném objektu městského muzea čp. 71 Volary, přidělit tuto zakázku uchazeči Pavel Liška, IČO 10303901, Budičovice 117, 398 11 Skály a

souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

9) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zařazení věcného břemene - ,,Volary – Úprava sítě 129/3 a 128/2“

č. 47/17

rozhodla, že město se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy umístěné v pozemku KN p.č. 4730/8 v k.ú. Volary, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

10) Smlouva o budoucí smlouvě o zařazení služebnosti inženýrské sítě

č. 48/17

rozhodla, že město Volary s manželi AB, oba bytem AD, 384 51 Volary uzavře Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění  plynovodní přípojky v pozemcích KN p.č. 3576/16 a KN p.č. 3576/2 v k.ú. Volary ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

11) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka

č. 49/17

rozhodla, že město Volary s manželi AF, oba bytem AE, 384 51 Volary uzavře smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu zřízení, vedení a opravy vodovodní přípojky přes pozemek KN p.č. 135/1 v katastrálním území Volary, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

12) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – plynovodní přípojka

č. 50/17

rozhodla, že město Volary s manželi AV, oba bytem AS, 384 51 Volary uzavře smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu zřízení, vedení a opravy plynovodní přípojky přes pozemek KN p.č. 135/1 v katastrálním území Volary, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

13) Žádost o vydání souhlasu se stavbou z pozice vlastníka sousedních pozemků

č. 51/17

rozhodla, vydat souhlas se stavbou přístavby na pozemku KN p.č. 5407 k rodinnému domu na pozemku KN st. p.č. 2095 v katastrálním území Volary z pozice vlastníka sousedního pozemku KN p.č. 4859/5  

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

14) Žádost o prodej části pozemku KN st. p.č. 796/1 v k.ú. Volary

č. 52/17

I. rozhodla předložit zastupitelstvu města Volary žádost o prodej části pozemku KN st. p.č. 796/1 v k.ú. Volary

II. doporučuje zastupitelstvu města Volary nevyhovět žádosti žadatelů AT, ze dne 14.2.2017 ve věci prodeje části pozemku KN st. p.č. 796/1 v k.ú. Volary

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: nejbližší jednání ZM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

 

 

 

 

Vyvěšeno: 24. 2. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět