Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 24.01.2018

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 24.01.2018

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 13/18

schvaluje předložený program schůze

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 5/0/0

 

Schválený program schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Přehled agendy svěřené Odboru ISM a ŽP – pacht zahrádek
 4. Inflace – navýšení ceny nájemného u smluv vedených Odborem ISM a ŽP pro rok 2018
 5. Inflace – navýšení ceny nájemného u prostoru k podnikání pro rok 2018
 6. Návrh změny metodického pokynu – nakládání s byty města
 7. Zápis z jednání bytové komise
 8. Žádost o prodej části pozemku KN st. p.č. 796/1 v k.ú. Volary
 9. Žádost o prodej pozemku KN p.č. 56 v k.ú. Volary
 10. Žádost o prodej pozemku KN p.č. 1186/6 v k.ú. Volary
 11. Vyřazení majetku ZŠ Volary hodnoty nad 20.000,-Kč
 12. Ukončení nájemní smlouvy č. 05/N/04
 13. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 14/18

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 5/0/0

 

3) Přehled agendy svěřené Odboru ISM a ŽP – pacht zahrádek

č. 15/18

bere na vědomí informace o přehledu změn uzavřených nájemních a pachtovních smluv v období od 01.07.2017 do 31.12.2017.

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

4) Inflace – navýšení ceny nájemného u smluv vedených Odborem ISM a ŽP pro rok 2018

č. 16/17

rozhodla nevyužít možnosti navýšení nájemného u smluv č. 19/NP/99, 20/NP/13, 19/N/00  pro rok 2018 o vyhlášenou průměrnou míru inflace roku 2017 ve výši 2,5 %

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

5) Inflace – navýšení ceny nájemného u prostoru k podnikání pro rok 2018

č. 17/18

rozhodla nevyužít možnosti navýšení nájemného u prostor k podnikání pro rok 2018 o vyhlášenou průměrnou míru inflace roku 2017 ve výši 2,5 % 

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: bezodkladně

 

6) Návrh změny metodického pokynu – nakládání s byty města

č. 18/18

schvaluje změnu Metodického pokynu – nakládání s byty města ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB, odobry MěÚ- správní a ISM a ŽP

Termín: trvale

 

7) Zápis z jednání bytové komise

č. 19/18

I.  bere na vědomí zápis z jednání BK ze dne 15.1.2018

II.  rozhodla pronajmout na dobu určitou od 1.2.2018 do 31.12.2018 byty:

 1. byt č. 1, 1. patro, velikost 2+1, v ulici Mlýnská čp. 54, Volary, paní AB, bytem AC, Volary
 2. byt č. 4, 2. patro, velikost 2+1, v ulici Mlýnská čp. 53, Volary, paní AD, bytem AE
 3. byt č. 13, 2. patro, velikost 1+1, v ulici V Kasárnách čp. 351, Volary, panu AR, bytem AT, Volary
 4. byt č. 23, 1. patro, velikost 1+0, v ulici V Kasárnách čp. 351, Volary, paní AN, bytem AM, Volary

  III. pověřuje v souladu s udělenou plnou mocí SDaB uzavřením nájemních smluv dle bodu II. a), b), c) a d)

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: bezodkladně

 

8) Žádost o prodej části pozemku KN st. p.č. 796/1 v k.ú. Volary

č. 20/18

I. ukládá odboru ISM a ŽP předložit radě města návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku KN st. p.č. 796/1 v k.ú. Volary.

II. souhlasí se zásahem požárně nebezpečného prostoru na akci: ,,Stavební úpravy objektu na st. p.č. 1884 a p.p.č. 5606 k.ú. Volary na řadové garáže pro OA se zázemím“ na pozemek KN st. p.č. 796/1 v k. ú. Volary dle přílohy u žádosti

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezprostředně po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru

 

9) Žádost o prodej pozemku KN p.č. 56 v k.ú. Volary

č. 21/18

ukládá odboru ISM a ŽP předložit radě města návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku KN p.č. 56 v katastrálním území Volary po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezprostředně po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru

 

10) Žádost o prodej pozemku KN p.č. 1186/6 v k.ú. Volary

č. 22/18

ukládá odboru ISM a ŽP předložit radě města návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku KN p.č. 1186/6 v katastrálním území Volary po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezprostředně po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru

 

11) Vyřazení majetku ZŠ Volary hodnoty nad 20.000,-Kč

č. 23/18

souhlasí v souladu se zřizovací listinou Základní školy Volary s vyřazením majetku hodnoty nad 20.000,-Kč  - myčka (na nádobí) inv.č. 18949/2, UMAX VisionBook (notebook) inv. č. 20508, základní programové vybavení ,,Škola hrou“ inv. č. 19487

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: ředitel ZŠ Volary

Termín: dle textu usnesení

 

12) Ukončení nájemní smlouvy č. 05/N/04

č. 24/18

I. rozhodla na základě žádosti nájemce ukončit dohodou k 31.01.2018  nájemní smlouvu            č. 05/N/04 mezi městem Volary a panem AX, uzavřenou dne 22.09.2004, na část pozemku KN p.č. 3831/2 o výměře 200 m2 v k.ú. Volary

II. schvaluje ve znění předloženého návrhu Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 05/N/04

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 29. 1. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět