Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení RM 29.11.2017

Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané dne 29.11.2017

     Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29.11.2006 a ostatními právními předpisy, projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 257/17

schvaluje předložený program schůze

výsledek hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 5/0/0

 

Schválený program schůze:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Stanovení cen za likvidaci odpadu pro fyzické podnikající a právnické osoby na r. 2018
 4. Inventarizace majetku města ke dni 31.12.2017
 5. Zákonná změna příplatků za vedení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ředitelů příspěvkových organizací města
 6. Jmenování do funkce vedoucího úředníka odboru Kultury a cestovního ruchu MěÚ Volary
 7. Zápis z jednání z bytové komise
 8. Návrh na uzavření nájemních smluv na byty
 9. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - ,,Volary – Magdalena, kNN, kostel“
 10. Vyhlášení záměru č. 22/Prod/2017
 11. Prodej automobilu – Volkswagen Transporter
 12. Žádost o prodej pozemků KN p.č. 3683/3, KN p.č. 3683/13 a KN p.č. 3678/1 v k.ú. Volary
 13. Různé

 

2) Kontrola usnesení

č. 258/17

bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení

Hlasování: 5/0/0

 

3) Stanovení cen za likvidaci odpadu pro fyzické podnikající a právnické osoby na
r. 2018

č. 259/17

rozhodla stanovit pro rok 2018 cenu za likvidaci odpadu pro fyzické podnikající a právnické osoby ve městě Volary takto:

Sběrná nádoba

Počet svozů za rok

Kč / rok

Poznámka

Kontejner 1100 l

52

12.800,- Kč

Celoroční etiketa 2017

Popelnice 110 l

52

3.650,- Kč

Celoroční etiketa 2017

Popelnice 110 l

4*

760,- Kč

4 x jednorázová etiketa 2017

 

Ceny jsou stanoveny včetně DPH.

* Další jednotlivá známka podle potřeby 190,- Kč

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

4) Inventarizace majetku města ke dni 31.12.2017

č. 260/17

I. schvaluje postup inventarizace dle metodického listu a plánu inventur ve znění předloženého návrhu

II. zřizuje hlavní inventarizační komisi ve složení:

Předseda – Jarmila Mertlíková

Členové – Ing. František Pokorný

                 Jan Zámečník

III. doporučuje zastupitelstvu města delegovat do dílčích inventarizačních komisí své členy

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: hlavní inventarizační komise

Termín: dle plánu inventur

 

5) Zákonná změna příplatků za vedení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ředitelů příspěvkových organizací města

č. 261/17

I. stanovuje s účinností od 01.11.2017 na základě změny platových tarifů dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kde dochází ke změně stanovených příplatků za vedení dle § 124 odst.3) u ředitelky SSZ Volary Evy Dočekalové, ředitele ZUŠ Volary Mgr. Víta Pavlíka a ředitelky MŠ Volary Michaely Dědičové k výším uvedených v důvodové zprávě a v platových výměrech a pověřuje starostku města podpisem platových výměrů

II. poskytuje s účinností od 01.12.2017 podle § 131 odst.1) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, za dlouhodobé dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a plnění většího rozsahu pracovních úkolů osobní přípatek ředitelce SSZ Volary paní Evě Dočekalové ve výši uvedené v důvodové zprávě

III. rozhodla vyplatit odměny ředitelům příspěvkových organizací Města Volary, ve výši jak je uvedeno v důvodové zprávě

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: starostka, tajemník MěÚ a ředitele příspěvkových organizací

Termín: bezodkladně

 

6) Jmenování do funkce vedoucího úředníka odboru Kultury a cestovního ruchu MěÚ Volary

č. 262/17

rozhodla jmenovat s účinností od 01.12.2017 na dobu určitou, po dobu výkonu veřejné funkce zaměstnance, který má se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, do funkce vedoucího úředníka odboru Kultury a cestovního ruchu MěÚ Volary pana Ladislava Berana

Hlasování: 4/0/1

Zodpovídá: tajemník MěÚ

Termín: dle textu usnesení

 

7) Zápis z jednání z bytové komise

č. 263/17

I.  bere na vědomí zápis z jednání BK ze dne 13.11.2017

II.  rozhodla pronajmout na dobu určitou od 8.12.2017 do 31.12.2018 byty:

 1. byt č. 9, 5. patro, velikost 4+1, v ulici Nová čp. 303, Volary, paní AB, bytem AC
 2. byt č. 7, 4. patro, velikost 2+1, v ulici Mlýnská čp. 21, Volary, paní AD, bytem AE
 3. byt č. 4, 2. patro, velikost 2+1, v ulici Mlýnská čp. 52, Volary, panu AF, bytem AG
 4. byt č. 4, 2. patro, velikost 2+1, v ulici Mlýnská čp. 53, Volary, panu AH, bytem AI
 5. byt č. 4, 2. patro, velikost 2+1, v ulici Revoluční čp. 599, panu AJ, bytem AK

  III. pověřuje v souladu s udělenou plnou mocí SDaB uzavřením nájemních smluv dle bodu II. a) až e)

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: dle textu usnesení

 

8) Návrh na uzavření nájemních smluv na byty

č. 264/17

I. rozhodla uzavřít nájemní smlouvy s žadateli, za podmínky, že ke dni 31.12.2017 nebudou mít neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách spojených s užíváním bytu.

a)  na dobu určitou od 1.1. 2018  do 31.12.2018 s:

- AL na byt čp.3 v ul. Mlýnská čp.19, 384 51 Volary

- AM, na byt č. 5 v ul. Mlýnská 21, 384 51 Volary

- AN, na byt č. 3 , Náměstí 23, 384 51 Volary

- AO, na byt č. 4, Náměstí 23, 384 51 Volary

- AP, na byt č. 7, Náměstí čp.23, 384 51 Volary

- AQ, na byt č. 1, ul. Mlýnská čp.52, 384 51 Volary

- AR, na byt č.3, ul. Mlýnská čp.53 , 384 51 Volary

- AS, na byt č. 5, ul. Mlýnská čp.53, 384 51 Volary

- AT, na byt č. 7, v ul. Mlýnská čp.53, 384 51 Volary

- AU, na byt č.6, v ul. Mlýnská čp.54, 384 51 Volary

- AV, na byt č.1 , ul. Česká čp.121, 384 51 Volary

- AW, na byt č.1, ul. Prachatická čp.131, 384 51 Volary

- AX, na byt č.1, Náměstí čp. 136, 384 51 Volary

- AY, na byt č.3, ul. 5. Května čp.151, 384 51 Volary

- AZ, na byt č.6, ul. 5. Května čp.153, 384 51 Volary

- BA na byt č.1, ul. K.V.Raise čp.160, 384 51 Volary

- BB, na byt č.6, na Sídlišti Míru čp.274, 384 51 Volary

- BC, na byt č. 9, na Sídlišti Míru čp.274, 384 51 Volary

- BD , na byt č.12, na Sídlišti Míru čp.274, 384 51 Volary

- BE, na byt č. 3, na Sídlišti Míru čp.283, 384 51 Volary

- BF, na byt č. 4, na Sídlišti Míru čp.283, 384 51 Volary

- BG,  na byt č. 8, na Sídlišti Míru čp.283, 384 51 Volary

- BH, na byt č.3, ul. Nová čp.303, 384 51 Volary

- BI, na byt č. 2, ul. V Kasárnách čp.351, 384 51 Volary

- BJ, na byt č. 8 , v ul. V Kasárnách čp.351, 384 51 Volary

- BK, na byt č. 9, v ul. V Kasárnách čp.351, 384 51 Volary

- BL, na byt č. 22, v ul. V Kasárnách čp.351, 384 51 Volary

- BM, na byt č. 23,v ul. V Kasárnách čp.351, 384 51 Volary

- BN, na byt č. 27, v ul. V Kasárnách čp.351, 384 51 Volary

- BO, na byt č. 33, v ul. V Kasárnách čp.351, 384 51 Volary

- BP, na byt č. 1, v ul. V Kasárnách čp.352, 384 51 Volary

- BQ, na byt č. 4,v ul. V Kasárnách čp.352, 384 51 Volary

- BR, na byt č. 5, v ul. V Kasárnách čp.352, 384 51 Volary

- BM, na byt č. 7,v ul. V Kasárnách čp.352, 384 51 Volary

- BN, na byt č. 11, v ul. V Kasárnách čp.352, 384 51 Volary

- BS, na byt č. 13, v ul. V Kasárnách čp.352, 384 51 Volary

- BT, na byt č. 15, v ul. V Kasárnách čp.352, 384 51 Volary

- BU, na byt č.20, v ul. V Kasárnách čp.352, 384 51 Volary

- BV, na byt č. 22, v ul. V Kasárnách čp.352, 384 51 Volary

- BW, na byt č. 1,  ul. Tolarova čp.378, 384 51 Volary

- BX, na byt č. 6, ul. Tolarova čp.378, 384 51 Volary

- BY , na byt č.1, ul.Tolarova čp.381, 384 51 Volary

- BZ, na byt č.2,  ul.Tolarova čp.381, 384 51 Volary

- CA, na byt č. 4,  ul. Tolarova čp.381, 384 51 Volary

- CB, na byt č.5,  ul. Tolarova čp.381, 384 512 Volary

- CC , na byt č.6,  ul.Tolarova čp.381, 384 51 Volary

- CD, na byt č. 1,  ul. Revoluční čp.599, 384 51 Volary

- CE, na byt č. 5 v ul. Revoluční čp.600, 384 51 Volary

b)  na dobu určitou od 1.1. 2018  do 30.6.2018 s:

- CF , na byt č. 7,  ul. Mlýnská čp.19, 384 51 Volary

- CG , na byt č. 7,  ul. Mlýnská čp.22, 384 51 Volary

- CH, na byt č. 1,  ul. Soumarská čp.119, 384 51 Volary

- CI, na byt č.2,  ul. Pod Kostelem čp.124, 384 51 Volary

- CJ , na byt č. 3,  ul. Česká čp.121, 384 51 Volary

- CK, na byt č.3,  ul. 5. Května čp.149, 384 51 Volary

- CL, na byty č.9,10,  ul. 5. Května  čp.149, 384 51 Volary

- CM, na byt č.12,  ul. 5. Května čp.149, 384 51 Volary

- CN , na byt č.13,  ul. 5. Května čp.149, 384 51 Volary

- CO, na byt č.14,  ul. 5. Května čp.149, 384 51 Volary

- CP, na byt č.15,  ul. 5. Května čp.149, 384 51 Volary

- CQ na byt č. 11,  Sídliště Míru čp.274, 384 51 Volary

- CR, na byt č. 5, Sídliště Míru čp.283, 384 51 Volary

- CS , na byt č. 16, Sídliště Míru čp.283, 384 51 Volary

- CT, na byt č.1, ul. Budějovická čp.300, 384 51 Volary

- CU , na byt č.2, ul. Budějovická čp.300, 384 51 Volary

- CV, na byt č.3, ul. Budějovická čp.305, 384 51 Volary

- CW , na byt č. 4, ul. Budějovická čp.305, 384 51 Volary

- CX, na byt č.5, ul. Budějovická čp.305, 384 51 Volary

- CY, na byt č. 16 , ul. V Kasárnách čp.351, 384 51 Volary

- CZ, na byt č.31,  ul. V Kasárnách čp.351, 384 51 Volary

- DA, na byt č. 12,  ul. V Kasárnách čp.352, 384 51 Volary

- DB, na byt č. 18,  ul. V Kasárnách čp.352, 384 51 Volary

- DC  , na byt č.1,  ul. Budějovická čp.428, 384 51 Volary

- DD , na byt č.1, ul. Budějovická čp.500, 384 51 Volary

- DE, na byt č. 3, ul. Revoluční čp.599, 384 51 Volary

- DF, na byt č. 6,  ul. Revoluční čp.599, 384 51 Volary

- DG, na byt č. 4,  ul. Revoluční čp.600, 384 51 Volary

c) uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 1.1. 2018 do 31.1.2018

s panem DH na byt č. 13 , ul. V Kasárnách, 384 51 Volary.

II. pověřuje v souladu s plnou mocí SDaB Volary uzavřít nájemní smlouvy podle bodu I. a,b,c

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: dle textu usnesení

 

9) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - ,,Volary – Magdalena, kNN, kostel“

č. 265/17

rozhodla, že město Volary se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem realizace stavby s názvem „Volary-Magdalena, kNN, kostel umístěné v pozemku KN p.č. 4816/29 v k.ú. Volary, ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

10) Vyhlášení záměru č. 22/Prod/2017

č. 267/17

schvaluje vyhlášení záměru č. 22/Prod/2017 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemků  KN p.č. 4884/2 a KN p.č. 4884/8 v k.ú. Volary

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

11) Prodej automobilu – Volkswagen Transporter

č. 268/17

I. rozhodla prodat poškozený nákladní automobil Volkswagen Transporter, registrační značka 1C2 1727, VIN WV2ZZZ70Z3X096184, panu HK, za cenu stanovenou prostřednictvím internetové aukce ve výši 26.022,- Kč

II. schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

12) Žádost o prodej pozemků KN p.č. 3683/3, KN p.č. 3683/13 a KN p.č. 3678/1 v k.ú. Volary

č. 269/17

ukládá odboru ISM a ŽP předložit radě města návrh na vyhlášení záměru prodeje  pozemků
KN p.č. 3683/3, KN p.č. 3683/13 a KN p.č. 3678/1 v katastrálním území Volary po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru

Hlasování: 5/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: po zajištění nutných podkladů k vyhlášení záměru

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět