Obsah

Zpět

Usnesení ZM 06.03.2017

Výpis usnesení ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Volary konaného dne 06.03.2017

 

     Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem zastupitelstva města (dále jen „ZM“) ze dne 18.12.2006 a ostatními právními předpisy, projednalo jednotlivé body schváleného programu a přijalo následující usnesení:

 

1)  Zahájení    

č. 1/17

schvaluje předložený program jednání

Hlasování: 13/0/0 - Pro/Proti/Zdržel se

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace o činnosti RM
 3. Zápis z jednání kontrolního výboru za období duben – září 2016
 4. Návrhy Obecně závazných vyhlášek města

  č. 01/2017 o nočním klidu

  č. 02/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ

  č. 03/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ

 5. Návrh Zásad tvorby a využívání sociálního fondu
 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 7. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt ,,Výměna střešní krytiny na památkově chráněném objektu městského muzea čp. 71 Volary“
 8. Privatizace bytového fondu – bytová jednotka č.427/4
 9. Návrh na prodej pozemku – záměr č. 14/Prod/2016
 10. Návrh na směnu pozemků – záměr č. 01/Směna/2017
 11. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

2) Informace o činnosti  RM

č. 2/17

bere na vědomí přednesenou zprávu o přijatých usneseních na schůzi rady města

ze dnů 21.12.2016, 11.1.2017, 25.01.2017, 08.02.2017 a 22.02.2017

Hlasování: 13/0/0

 

3) Zápis z jednání kontrolního výboru za období duben – září 2016

č. 3/17

bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru za období duben – září 2016

Hlasování: 13/0/0

 

4) Návrhy Obecně závazných vyhlášek města

č. 01/2017 o nočním klidu

č. 02/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ

č. 03/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ

č. 4/17

I. vydává ve znění předloženého návrhu Obecně závaznou vyhlášku č.01/2017 o nočním klidu, po zapracování připomínek uvedených v zápise

II. vydává ve znění předloženého návrhu Obecně závaznou vyhlášku č.02/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Volary, příspěvkové organizace města

III. vydává ve znění předloženého návrhu Obecně závaznou vyhlášku č.03/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Volary, příspěvkové organizace města

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: bod I.– Správní odbor a Odbor K a CR; bod II. a III. - ředitelé škol ZŠ a MŠ 

Termín: dle textu usnesení

 

5) Návrh Zásad tvorby a využívání sociálního fondu

č. 5/17

I. zrušuje Zásady tvorby a využívání sociálního fondu ze  dne 28.1.2008, přijaté usnesením  č. 4/08 včetně všech dodatků

II. schvaluje Návrh zásad tvorby a využívání sociálního fondu dle předloženého návrhu

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: od 01.04.2017

 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

č. 6/17

I. schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/17 dle předloženého návrhu

II. schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši dle předloženého návrhu, uvedeného v důvodové zprávě, a to s platností od 1. dubna 2017

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: dle textu usnesení

 

7) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt ,,Výměna střešní krytiny na památkově chráněném objektu městského muzea čp. 71 Volary“

č. 7/17

I. souhlasí s realizací a podáním záměru projektu „Výměna střešní krytiny na památkově chráněném objektu městského muzea čp. 71 Volary“ formou finanční dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny z Ministerstva kultury České republiky

II. schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Výměna střešní krytiny na památkově chráněném objektu městského muzea čp. 71 Volary“ ze strany města Volary z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 20% celkových rozpočtových nákladů akce

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: starostka města

Termín: bezodkladně

 

8) Privatizace bytového fondu – bytová jednotka č.427/4

č. 8/17

I. rozhodlo snížit na 75 % cenu určenou znaleckým posudkem u nepronajaté bytové jednotky, č. 427/4 v bytovém domě čp. 427 ulice Kollárova, ve Volarech, určené k prodeji dle Zásad z důvodu několikerého marného nabízení k prodeji

II. ukládá Odboru ISM  předložit radě města návrh na vyhlášení záměru na prodej bytové jednotky dle bodu I. tohoto usnesení 

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

9) Návrh na prodej pozemku – záměr č. 14/Prod/2016

č. 9/17

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr č. 14/Prod/2016 reagoval svojí nabídkou jeden zájemce

II. rozhodlo prodat nemovitou věc, pozemek KN p.č. 1326/24, ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 30 m2, nově vzniklý GP č. 1678-84/2015 v k.ú. Volary do vlastnictví paní AB, bytem CD, 384 51 Volary, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 3.900,-Kč + DPH

III. schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

10) Návrh na směnu pozemků – záměr č. 01/Směna/2017

č. 10/17

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr č. 01/Směna/2017 reagoval svojí nabídkou jeden zájemce

II. rozhodlo směnit nemovité věci, pozemek KN p.č. 1041/383 a pozemek KN p.č. 1041/318 v k.ú. Volary ve vlastnictví města Volary za nemovité věci, pozemek KN p.č. 4585/12, trvalý travní porost o výměře 1646 m2 nově vzniklý GP č. 1741-248/2016 a pozemek KN p.č. 4647/13 v k.ú. Volary ve vlastnictví pana AE s tím, že smluvní strany si nebudou za směnu nemovitých věcí vzájemně ničeho doplácet, kupní cena nemovitých věcí, které se směňují z vlastnictví města Volary se rovná kupní ceně nemovitých věcí, které se směňují z vlastnictví pana ER.

III. schvaluje směnnou smlouvu ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: odbor ISM

Termín: bezodkladně

 

11) Žádost o prominutí poplatku z prodlení

č. 11/17

rozhodlo prominout panu VS, naposledy bytem v AH ve Volarech, dopočítaný poplatek z prodlení za platby nájemného po datu splatnosti za roky 2001, 2002, 2003 a 2005 ve výši 90% z částky uvedené v důvodové zprávě

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: SDaB Volary

Termín: bezodkladně

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 8. 3. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět