Obsah

Zpět

Usnesení ZM 07.08.2017

Výpis usnesení ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Volary konaného dne 07.08.2017

     Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem zastupitelstva města (dále jen „ZM“) ze dne 18.12.2006 a ostatními právními předpisy, projednalo jednotlivé body schváleného programu a přijalo následující usnesení:

 

1)  Zahájení    

č. 31/17

schvaluje předložený program jednání

Hlasování: 12/0/0 - Pro/Proti/Zdržel se

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace o činnosti RM
 3. Rozpočtové opatření č. 8/2017
 4. Privatizace bytového fondu – prodej bytové jednotky č. 427/4 třetí osobě
 5. Privatizace bytového fondu – nebytový prostor č. 427/5
 6. Žádost o snížení ceny nebytového prostoru v domě čp. 309
 7. Žádost o prodej pozemků KN p.č. 8/2, KN p.č. 8/1, KN p.č. 7/2 a KN p.č. 10 v k.ú. Cudrovice
 8. Návrh na prodej pozemku – záměr č. 04/Prod/2017
 9. Návrh na prodeje pozemků,záměry: č. 08/Prod/2017, č. 09/Prod/2017, č. 10/Prod/2017
 10. Návrh na směnu pozemků – záměr č. 11/Směna/2017
 11. Návrh na prodej pozemků – záměr č. 12/Prod/2017
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

2) Informace o činnosti RM

č. 32/17

bere na vědomí přednesenou zprávu o přijatých usneseních na schůzi rady města

ze dnů 28.06.2017 a 12.07.2017

Hlasování: 12/0/0

 

3) Rozpočtové opatření č. 8/2017

č. 33/17

schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 ve znění předloženého návrhu.

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

4) Privatizace bytového fondu – prodej bytové jednotky č. 427/4 třetí osobě

č. 34/17

I. rozhodlo prodat bytovou jednotku č.427/4 v domě čp. 427 v ulici Kollárova včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a zastavěném pozemku do výlučného vlastnictví pana AB, bytem AC, za cenu 133.000,-Kč, v souladu se Zásadami privatizace bytového fondu města s tím, že k ceně bytu bude připočtena zůstatková hodnota zařizovacích předmětů ke dni podpisu smlouvy

II. pověřuje starostku města uzavřením a podpisem smlouvy dle odst. I. tohoto bodu usnesení

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

5) Privatizace bytového fondu – nebytový prostor č. 427/5

č. 35/17

I. rozhodlo snížit na 50 % cenu určenou znaleckým posudkem u nepronajatého nebytové prostoru, č. 427/5 v bytovém domě čp. 427 ulice Kollárova, ve Volarech, určené k prodeji dle Zásad z důvodu několikerého marného nabízení k prodeji

II. schvaluje vyhlášení záměru 14/Prod/2017 ve znění předloženého návrhu na prodej nebytového prostoru č.427/5 s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a zastavěném pozemku v domě čp. 427 v ulici Kollárova ve Volarech

Hlasování: 10/2/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

6) Žádost o snížení ceny nebytového prostoru v domě čp. 309

č. 36/17

I. rozhodlo nevyhovět žádosti a nesnížit na 50 % cenu určenou znaleckým posudkem za nebytový prostor č. 309/25 v ulici Nová čp. 309 ve Volarech

II. schvaluje vyhlášení záměru za 100% ceny určené znaleckým posudkem č.15/Prod/2017 ve znění předloženého návrhu na prodej nebytového prostoru č. 309/25 v domě čp. 309 v ulici Nová ve Volarech

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

7) Žádost o prodej pozemků KN p.č. 8/2, KN p.č. 8/1, KN p.č. 7/2 a KN p.č. 10 v k.ú. Cudrovice

č. 37/17

nevyhovuje žádosti pana AD, bytem AE, ve věci prodeje pozemků  KN p.č. 8/2, KN p.č. 8/1, KN p.č. 7/2 a KN p.č. 10 v k.ú. Cudrovice

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

8) Návrh na prodej pozemku – záměr č. 04/Prod/2017

č. 38/17

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr č. 04/Prod/2017 reagovali svojí nabídkou dva zájemci

II. rozhodlo prodat nemovitou věc, pozemek KN p.č. 4728/10, zahrada – o celkové výměře 318 m2, do vlastnictví manželům AF, oba bytem AG, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 60.000,-Kč + DPH

III. schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

9) Návrh na prodeje pozemků,záměry: č. 08/Prod/2017, č. 09/Prod/2017, č. 10/Prod/2017

č. 39/17

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr:

č. 08/Prod/2017 reagoval svojí nabídkou jeden zájemce,
č. 09/Prod/2017 reagoval svojí nabídkou jeden zájemce,

č. 10/Prod/2017 reagovali svojí nabídkou jedni zájemci

II. rozhodlo prodat nemovité věci, pozemek KN p.č. 4652/32 o výměře 27 m2, nově vzniklý GP č. 1757-99/2017 v k.ú. Volary, a pozemek KN p.č. 4652/18, na pozemku stojí stavba
č.e. 6 o výměře 21 m2 do výlučného vlastnictví paní AR, bytem AT, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 6.240,-Kč + DPH

III. rozhodlo prodat nemovité věci, pozemek KN p.č. 4652/31 o výměře 31 m2, nově vzniklý GP č. 1757-99/2017 v k.ú. Volary, a pozemek KN p.č. 4652/16, na pozemku stojí stavba
č.e. 5 o výměře 28 m2 do výlučného vlastnictví panu AU, bytem AI, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 7.670,-Kč + DPH

IV. rozhodlo prodat nemovité věci, pozemek KN p.č. 4652/30 o výměře 36 m2, nově vzniklý GP č. 1757-99/2017 v k.ú. Volary, a pozemek KN p.č. 4652/17, na pozemku stojí stavba
č.e. 4 o výměře 26 m2 do podílového spoluvlastnictví paní AH, bytem AM a panu AN, bytem AJ, každému podíl o velikosti ½, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 8.060,-Kč + DPH

V. schvaluje kupní smlouvy ve znění předložených návrhů

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

10) Návrh na směnu pozemků – záměr č. 11/Směna/2017

č. 40/17

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr č. 11/Směna/2017 reagoval svojí nabídkou jeden zájemce

II. rozhodlo směnit nemovité věci, KN st. p.č. 2041, KN st. p.č. 2053, KN st. p.č. 2054, KN st. p.č. 2055, KN st. p.č. 2056, KN st. p.č. 2057, KN st. p.č. 2061/2, KN st. p.č. 2063, KN p.č. 4666/2, KN p.č. 4667, KN p.č. 4016/2, KN p.č. 3327/2, KN p.č. 4159/4, KN p.č. 4159/5, vše v k.ú. Volary a KN p.č. 416, KN p.č. 199/2, KN p.č. 200, KN p.č. 417/2 o výměře 628 m2 a KN p.č. 417/3 o výměře 394 m2, obě nově vzniklé GP 60-59/2017, vše v k.ú. Krejčovice ve vlastnictví města Volary za nemovité věci, KN p.č. 4930, KN p.č. 4783, KN p.č. 5046, KN p.č. 4893/1, KN p.č. 4893/2, KN p.č. 4893/3, KN p.č. 4864/1, KN p.č. 4865, KN p.č. 4864/3, KN p.č. 3971/3, KN p.č. 4866/3, KN p.č. 1033/89, KN p.č. 4933, KN p.č. 4978 o výměře 4317 m2, nově vzniklého GP č. 1733-269/2016, KN p.č. 1033/16 o výměře 1082 m2, nově vzniklého GP 1734-269/2016, vše v k.ú. Volary a KN p.č. 385/2 o výměře 2329 m2, nově vzniklého GP 60-59/2017 v k.ú. Krejčovice ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Správa Národního parku Šumava, IČO: 00583171, se sídlem 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk – Vimperk II s tím, že město Volary doplatí České republice rozdíl v cenách v místě a čase obvyklých ve výši 208.110,-Kč do dvaceti dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet Správy, jehož číslo je uvedeno v záhlaví směnné smlouvy

III. schvaluje směnnou smlouvu ve znění předloženého návrhu  

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

11) Návrh na prodej pozemků – záměr č. 12/Prod/2017

č. 41/17

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr č. 12/Prod/2017 reagovali svojí nabídkou jedni zájemci

II. rozhodlo prodat nemovitou věc, pozemek KN p.č. 5606, ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 1064 m2, nově vzniklý GP č. 1759-117/2017 v k.ú. Volary do vlastnictví manželům AP, oba bytem AX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 138.500,-Kč + DPH

III. schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

 

Vyvěšeno: 9. 8. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět