Obsah

Zpět

Usnesení ZM 26.03.2018

Výpis usnesení ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Volary konaného dne 26.03.2018

 

     Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem zastupitelstva města (dále jen „ZM“) ze dne 18.12.2006 a ostatními právními předpisy, projednalo jednotlivé body schváleného programu a přijalo následující usnesení:

 

1) Zahájení    

č. 12/18

schvaluje předložený program jednání

Hlasování: 12/0/0 - Pro/Proti/Zdržel se

 

Program:

 

  1. Zahájení
  2. Informace o činnosti RM
  3. Rozpočtové opatření č. 5/2018
  4. Veřejná zakázka: ,,Bazén Volary - dokončení rekonstrukce bazénové haly“
  5. Diskuze
  6. Závěr

 

2) Informace o činnosti RM

č. 13/18

bere na vědomí přednesenou zprávu o přijatých usneseních na schůzi rady města

ze dne 19.03.2018.

Hlasování: 12/0/0

 

3) Rozpočtové opatření č. 5/2018

č. 14/18

schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

4) Veřejná zakázka: ,,Bazén Volary - dokončení rekonstrukce bazénové haly“

č. 15/18

I. rozhodlo o tom, že si vyhrazuje rozhodnout o přidělení veřejné zakázky akce „Bazén Volary – dokončení rekonstrukce bazénové haly“

II. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky akce: „Bazén Volary-dokončení rekonstrukce bazénové haly“

III. rozhodla v souladu s podmínkami veřejné zakázky akce: „Bazén Volary-dokončení rekonstrukce bazénové haly“, přidělit tuto zakázku uchazeči PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČO 43841252

IV. pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo v zákonné lhůtě

Hlasování: 12/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

Za správnost vyhotovení: Michaela Musilová

Vyvěšeno: 28. 3. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět