Navigace

Obsah

Oprava MK – ulice Pod Kostelem - Volary.

Předmětem projektu byla výměna asfaltového povrchu v ulici Pod Kostelem ve Volarech. Tato akce byla spolufinancována z programu Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programu „117D822 - Podpora obcí s 3001 až 10 000 obyvateli 2019“, dotační titul „117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací“. Výše podpory formou dotace činí 60 %. Administraci projektu prováděla společnost Kalisto s.r.o.  Smlouva o dílo č. 841/TD/UA/2019/ 010 byla uzavřena dne 28. 05. 2019 (schválena Radou města Volary dne 24. 04. 2019 pod číslem usnesení 102/19) se společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IC: 00250830. Staveniště bylo předáno dne 15. 07. 2019. Dokončené dílo bylo převzato 27. 11. 2019. Akce byla rozpočtována v rozpočtu města Volary za rok 2019. Celková cena za stavební práce činí 615 494, 49 Kč včetně DPH. Jedná se o neinvestiční akci. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. arch. Jiří Opelka, pod vedením odpovědného projektanta Bc. Ondřeje Jilečka (ČKAIT – 0102089).