Navigace

Obsah

OZV č. 4/2003

Obecně závazná vyhláška

   k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě

 

    Zastupitelstvo města Volary se na svém zasedání dne 29.9.2003 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. i) a podle ustanovení § 10, písm. a) a c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku : Článek 1

                                                               Úvodní ustanovení

     Tato vyhláška ukládá povinnosti a stanovuje podmínky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, spočívající v omezujících opatřeních při užívání veřejného prostranství 1)  ve Městě Volary. Článek 2

             
Omezující a ochranná opatření při užívání veřejného prostranství

 (1)     Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě, se považuje:a)       žebráníb)      nabízení, poskytování a přijímání služeb k uspokojování sexuálních potřebc)       venčení a volný pohyb psad)      venčení a volný pohyb psa bez jeho zajištění vodítkem a náhubkem, jestliže osoba, která psa doprovází není schopna vzhledem ke svým fyzickým či psychickým předpokladům zajistit ovladatelnost psa pouze pomocí vodítka nebo je-li tato osoba mladší 15 let (2)     Výše uvedené činnosti v odstavci (1) pod písm. a) až d) jsou zakázány na veřejných prostranstvích, která jsou vymezena žlutou barvou  na snímku pozemkové mapy, který tvoří přílohu této obecně závazné vyhlášky. Článek 3

                                                     
Venčení a pohyb psů

 

    Mimo veřejná prostranství vymezená dle čl. 2, odst. 2 této obecně závazné vyhlášky se zakazuje volný  pohyb psů bez náhubku.


Článek 4

                                             Postup při zjištění volně pobíhajícího psa

 

    Nebude-li vlastník nebo osoba, která měla psa volně pobíhajícího  na veřejných prostranstvích, vymezených v čl. 2, odst. (2) této obecně závazné vyhlášky doprovázet zjištěna nebo taková osoba na žádost nezajistí volně pobíhajícího psa, bude proveden odchyt psa a jeho umístění do dočasných prostor zřízených Městem Volary.

 Článek 5

                                                Chování osob na veřejném pohřebišti

 

    Na veřejném pohřebišti ve Volarech, nacházejícím se na parcele č. 1106 v obci a katastrálním území Volary, se zakazuje :

-          chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku

-          vstupovat na pohřebiště v podnapilém stavu

-          vstupovat na pohřebiště bez předem vyžádaného souhlasu správce pohřebiště v měsících:

duben až říjen od 21,00 do 7,00 hodin, listopad až březen od 19,00 do 7,00 hodin

-          jízda na motocyklu, kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích a lyžích

-          vjezd vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) na pohřebiště bez souhlasu správce pohřebiště

-          provádět zásah do trvalých porostů ve vlastnictví Města Volary

-      vstupovat na pohřebiště se psem, kočkami a jinými zvířaty
 

Článek 6

                                                                Sankční ustanovení

     Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 2). Článek 7

                                                      
Zrušovací ustanovení

 

(1)     Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Volary č. 2/1991 Sbírky právních předpisů města k udržování čistoty a pořádku ve městě, schválená dne 29.4.1991.

(2)     Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Volary č. 2/2002 Sbírky právních předpisů města, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/1991 k udržování čistoty a pořádku ve městě, schválená dne 27.5.2002.(3)     Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Volary č. 2/2003 Sbírky právních předpisů města k zajištění veřejného pořádku v souvislosti s vlastnictvím a chovem zvířat, schválená dne 17.3.2003. Článek 8

                                                                
Účinnost

 

    Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

  

Ing. Radek Mrkvička v.r.

starosta města    

 

František Krátký v.r.

místostarosta       ____________________________1)        § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích2)        Např: - zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění       - § 58, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění  Vyvěšeno: 1.10.2003 Sejmuto:  16.10.2003