Navigace

Obsah

Prováděcí směrnice


Prováděcí směrnice městského úřadu k zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


                                            Účel směrnice

                                                      čl. 1

     Zákon č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) stanoví mimo jiné základní podmínky, za nichž jsou i obce povinny poskytovat informace, vztahující se k jejich působnosti, fyzickým i právnickým osobám, které o ně požádají.

                                                      čl. 2

     Poněvadž zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a podmínky jejich poskytování pouze v obecné poloze, je nutno vymezit jednotlivým organizačním článkům a zaměstnancům na MěÚ jejich kompetence a úkoly tak, aby ustanovení zákona byla naplňována. Samozřejmostí však zůstává dobrá znalost zákona zaměstnanci MěÚ.

                              
                                  Způsoby poskytování informací
                                                       čl. 3

Informace se poskytují dvěma způsoby:

1/ zveřejněním

2/ na základě žádosti

                                        
                                         Zveřejňování informací
                                                        čl. 4

     Povinností MěÚ je zveřejnit minimálně ty informace, které jsou uvedeny v § 5 odst.1 zákona. Za jejich vypracování i aktualizaci je odpovědný tajemník MěÚ. Zveřejněny jsou formou brožury, která je k dispozici na každém samostatném oddělení a odborech MěÚ a u tajemníka. Na požádání musí být tato brožurka poskytnuta k nahlédnutí a nebo poskytnuta její kopie za úhradu za poskytování informací.

                                                         čl. 5

     Po vybavení MěÚ Internetem (nejpozději od 1.1.2001) jsou informace dle čl.4 této směrnice zveřejňovány i prostřednictvím dálkového přístupu k informacím. Za zveřejnění povinných informací na Internetu a jejich aktualizaci zodpovídá pracovník KIC MěÚ po projednání s tajemníkem.

                                                          čl. 6

     Povinností pracovníků samostatných oddělní, vedoucích odborů i tajemníka MěÚ je zveřejňování i dalších informací, které se vztahují k jejich působnosti, kompetencím a úkolům dle organizačního řádu a dále svěřených jim zvláštními zákony. Jedná se především o ty informace, na které pak může být žadatel odkázán a které mohou být vždy znovu vyhledány a získány – Volarský zpravodaj, Internet, knihovna, podklady, které jsou, resp. byly, prokazatelně zveřejněny na úřední desce MěÚ atp. (§ 6 odst.1 zák.).

                         Přijímání žádostí o informace a jejich vyřizování
                                                           čl. 7

     Žádosti o poskytnutí informací na MěÚ přijímají, informace zpracovávají a následně též poskytují, resp. rozhodují o jejich neposkytnutí (odmítnutí žádosti) pouze:

- pracovníci KIC a oddělení investic a správy majetku (v době jejich
   nepřítomnosti tajemník),

- vedoucí všech odborů (v době jejich nepřítomnosti zástupce vedoucího  
   odboru),

- tajemník,

   (dále jen „informující")

                                                              čl. 8

     Příslušnost informujícího k vyřizování konkrétní žádosti o poskytnutí informace vyplývá z obsahu žádosti a její návaznosti na úkoly a povinnosti jednotlivých odborů dle platného organizačního řádu MěÚ. Případné spory o příslušnosti informujícího řeší tajemník.

                                                               čl. 9

     Všichni zaměstnanci na MěÚ jsou povinni příslušnému informujícímu poskytovat při vyřizování žádostí o poskytování informací součinnost.

                                                               čl. 10

     Žádosti o poskytování informací budou evidovány následovně:
- ústně podaná žádost bude zaevidována u příslušného informujícího ve
   formě a obsahu, určeném tajemníkem

- písemně podaná žádost (vč.faxové) taktéž, navíc i v knize doručené 
   pošty a v centrální knize došlých žádostí o poskytování informací.

                                                               čl. 11

     Při vyřizování žádostí o informace se řídí informující ustanovením § 14 zákona, přičemž postup o vyřízení každé žádosti o poskytnutí informace bude samostatně zaprotokolován v „záznamu“.

                                                               čl. 12

     V případě, že informující žádosti nevyhoví (odmítne ji) a žadatel o informace se proti tomuto rozhodnutí odvolá, informující předá odvolání do 15 dnů nadřízenému orgánu, včetně veškerých záznamů o postupu jejího vyřizování tak, aby odvolací orgán (krajský úřad) mohl o předloženém odvolání  rozhodnout. Obdobně postupuje informující i v případě stížnosti žadatele o poskytnutí informací dle § 16a zákona.

                   
                        Hrazení nákladů za poskytování písemných informací
                                                            čl. 13

     Informující mohou vyžadovat za přípravu a poskytování požadovaných informací úhradu dle zásad souvisejícího vládního nařízení do výše nákladů s tím spojených. Pak to musí žadateli oznámit písemně, včetně výše úhrady a informace poskytnou až po zaplacení požadované úhrady.

                                                   
                                                     Výroční zpráva
                                                             čl. 16

     Výroční zprávu o činnosti MěÚ při poskytování informací ročně zpracuje v termínu a rozsahu dle § 18 zákona tajemník.

                                                           
                                                            Závěr
                                                             čl. 17

     Tato směrnice byla schválena usnesením rady města dne 22.12.1999 a upravena tajemníkem úřadu v souladu s novelou zákona, zákonem č. 61/2006 Sb.