Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ZM 24.06.2019

Výpis usnesení ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Volary konaného dne 24.06.2019

 

Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem zastupitelstva města (dále jen „ZM“) ze dne 18.12.2006 a ostatními právními předpisy, projednalo jednotlivé body schváleného programu a přijalo následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 27/19

schvaluje předložený program jednání, který byl změněn tak, že bod č. 19 byl zařazen pod bod č. 3, program byl rozšířen o bod č. 20) Schválení pořízení Změny č.1 Územního plánu Volary, 21) Diskuze a 22) Závěr

Hlasování: 13/0/0 – Pro/Proti/Zdržel se

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Likvidace obchodní společnosti – Sesazovna dýh s.r.o., Volary, IČ: 26016095
 3. Návrh na prodej pozemku – záměr č. 11/Prod/2019
 4. Informace o činnosti RM
 5. Rozpočtové opatření č.6/2019
 6. Rozpočtové opatření č.7/2019
 7. Návrh na poskytnutí finančních darů, návrh darovacích smluv
 8. Závěrečný účet, účetní závěrka a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Volary za rok 2018, přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Volary
 9. Žádost o navýšení schváleného rozpočtu ZŠ Volary v roce 2019
 10. Návrh na schválení statutu fondu skládky TKO Libínské Sedlo
 11. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 až 2029 – Aktualizace 2019
 12. Schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Volary od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad
 13. Žádost o prodej pozemků p.č. 84/2 a p.č. 5391 v k.ú. Volary
 14. Žádost o prodej části pozemku p.č. st. 796/3 v k.ú. Volary
 15. Vyhlášení záměru č. 08/Prod/2019
 16. Návrh na prodej pozemku – záměr č. 05/Prod/2019
 17. Návrh na prodej pozemku – záměr č. 06/Prod/2019
 18. Návrh na prodej pozemku – záměr č. 07/Prod/2019
 19. Návrh na prodej pozemku – záměr č. 09/Prod/2019
 20. Schválení pořízení Změny č.1 Územního plánu Volary
 21. Diskuze
 22. Závěr

   

2) Likvidace obchodní společnosti – Sesazovna dýh s.r.o., Volary, IČ: 26016095

č. 28/19

I. rozhodlo v souladu se sněním § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o zrušení společnosti Sesazovna dýh s.r.o. se sídlem Soumarská 46, 384 51 Volary, IČ: 26016095 s likvidací k 1. 7. 2019

II. jmenuje likvidátorem společnosti Mgr. Martinu Pospíšilovou                   , trvale bytem                                

III. stanovuje likvidátorovi odměnu ve výši 5 000,- Kč měsíčně

IV. bere na vědomí účetní závěrku na rok 2018 s náklady ve výši 696 052,14 Kč, výnosy ve výši 721 658,53 Kč a výsledkem hospodaření – ziskem ve výši 25 606,39 Kč

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: jednatel a likvidátor

Termín: dle textu usnesení

 

3) Návrh na prodej pozemku – záměr č. 11/Prod/2019

č. 29/19

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr č. 11/Prod/2019 reagovali svojí nabídkou jedni zájemci

II. rozhodlo prodat nemovité věci, pozemky p.č. st. 1900, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., o celkové  výměře 91 m2, p.č. st. 1899, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., o celkové  výměře 91 m2, p.č. st. 1898, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., o celkové  výměře 675 m2 a pozemku  nově vytvořených p.č. 5612, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 4661 m2, dle příslušného geometrického plánu č. 1836-92/2019 v k.ú. Volary do vlastnictví společnosti Grelio Commerce, s.r.o., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 24297232 za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 750.000,- Kč + DPH

III. schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženého návrhu

IV. schvaluje dohodu o spolupráci ve znění předloženého návrhu mezi městem Volary a společností Grelio Commerce s.r.o., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 24297232

Hlasování: 13/1/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

4) Informace o činnosti RM

č. 30/19

Bere na vědomí přednesenou zprávu o přijatých usneseních na schůzi rady města ze dnů 27.03.2019, 10.04.2019, 24.04.2019, 07.05.2019, 22.05.2019 a 05.06.2019.

Hlasování: 13/0/0

 

5) Rozpočtové opatření č.6/2019

č. 31/19

Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 ve znění předloženého návrhu.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

6) Rozpočtové opatření č.7/2019

č. 32/19

Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 ve znění předloženého návrhu.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

7) Návrh na poskytnutí finančních darů, návrh darovacích smluv

č. 33/19

I. rozhodlo poskytnout finanční dary z rozpočtu města:

1/ TJ Tatran,z.s. se sídlem Mlynařovická 383, 38451 Volary, IČ 47260718 ve výši

30 000,-Kč/ pro odbor klubu českých turistů/

2/ Muzeum lehkého liniového opevnění Soumarský Most, z.s., se sídlem Dobrá 7, Stožec, 38451 Volary, IČ 05647037 ve výši 24 000,- Kč

II.schvaluje darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů z rozpočtu města         

na činnost spolků a neziskových organizací dle přiložených návrhů a pověřuje starostu jejich podpisem: 

1/ TJ Tatran Volary, z.s.-odbor klubu českých turistů, IČ 47260718 ve výši 30 000,- Kč

2/ Muzeum lehkého liniového opevnění Soumarský Most, z.s., IČ 05647037 ve výši

24 000,-Kč

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor           

Termín: bezodkladně

 

8) Závěrečný účet, účetní závěrka a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Volary za rok 2018, přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Volary

č. 34/19

I. schvaluje závěrečný účet hospodaření města Volary za rok 2018 s příjmy ve výši 96 025 896,57 Kč, výdaji 136 160 070,30 Kč, splátkami úvěrů 3 223 553,76 Kč, čerpáním úvěru 24 564 058,40 Kč, a dosaženým schodkem hospodaření 40 134 173,73 Kč

II. schvaluje účetní závěrku města Volary za rok 2018

III. bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Volary za rok 2018 vykonanou KÚ Jihočeského kraje OE-odd.přezkumu a metodiky hospodaření obcí

IV. souhlasí s celoročním hospodařením města Volary za rok 2018 s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Volary za rok 2018

V. přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Města Volary za rok 2018, kdy bude postupováno v souladu se zákonem a platnými právními předpisy

VI. stanovuje lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a to nejdéle do 31.12.2019

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

9) Žádost o navýšení schváleného rozpočtu ZŠ Volary v roce 2019

č. 35/19

schvaluje navýšení schváleného rozpočtu ZŠ Volary pro rok 2019 ve výši Kč 6.686.596,36 z důvodu financování dotovaného projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Volary“ takto: neinvestice 3601946,60 Kč, investice 3084649,76 Kč

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: ředitel ZŠ

Termín: dle textu usnesení

 

10) Návrh na schválení statutu fondu skládky TKO Libínské Sedlo

č. 36/19

schvaluje „Statut Fondu skládky TKO Libínské Sedlo“ ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

11) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 až 2029 – Aktualizace 2019

č. 37/19

schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 až 2029 – Aktualizace 2019

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: místostarostka

Termín: bezodkladně

 

12) Schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Volary od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad

č. 38/19

schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitých věcí, pozemků p.č. 3601/46, p.č. 3712/7, p.č. 3712/2, p.č. 3712/9, p.č. 1102/9, p.č. 1101/8, p.č. 1101/11, p.č. 4948/3, p.č. 4948/4, p.č. 1041/21 a p.č. 4789/3, p.č. 4845, p.č. 4844, 4843/1,2,3,4 a p.č. 4822/1 vše v k.ú. Volary, od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

13) Žádost o prodej pozemků p.č. 84/2 a p.č. 5391 v k.ú. Volary

č. 39/19

nevyhovuje žádosti pana             , bytem                                     ve věci prodeje pozemků  p.č. 84/2 a p.č. 5391 v k.ú. Volary

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

14) Žádost o prodej části pozemku p.č. st. 796/3 v k.ú. Volary

č. 40/19

nevyhovuje žádosti pana                , bytem                           ve věci prodeje části pozemku p.č. st. 796/3 v k.ú. Volary

Hlasování: 8/2/3

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

15) Vyhlášení záměru č. 08/Prod/2019

č. 41/19

I. neschvaluje vyhlášení záměru č. 08/Prod/2019 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku p.č. 5095/11, ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 264 m2, nově vzniklého dle GP č. 1833-24/2019 v katastrálním území Volary

II. rozhodlo neprodat nemovitou věc, pozemek p.č. 5095/11, ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 264 m2, nově vzniklého dle GP č. 1833-24/2019, v k.ú. Volary a ponechat ve vlastnictví města Volary

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

16 Návrh na prodej pozemku – záměr č. 05/Prod/2019

č. 42/19

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr č. 05/Prod/2019 reagovali svojí nabídkou dva zájemci

II. rozhodlo prodat nemovitou věc, pozemek p.č. 2894/7, ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 22 m2, nově vzniklého dle GP č. 1833-24/2019, v k.ú. Volary do společného jmění manželů                          , oba bytem                           za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 22.022,- Kč + DPH

III. schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

17) Návrh na prodej pozemku – záměr č. 06/Prod/2019

č. 43/19

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr č. 06/Prod/2019 reagovali svojí nabídkou dva zájemci

II. rozhodlo prodat nemovitou věc, pozemek p.č. 2894/8, ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 22 m2, nově vzniklého dle GP č. 1833-24/2019, v k.ú. Volary do společného jmění manželů                          , oba bytem                           za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 22.022,- Kč + DPH

III. schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

18) Návrh na prodej pozemku – záměr č. 07/Prod/2019

č. 44/19

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr č. 07/Prod/2019 reagoval svoji nabídkou jeden zájemce

II. rozhodlo prodat nemovitou věc, pozemek p.č. 5096/3, ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 57 m2, nově vzniklého dle GP č. 1833-24/2019, v k.ú. Volary do vlastnictví panu                   , bytem                               , za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 7.410,-Kč + DPH.

III. schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

19) Návrh na prodej pozemku – záměr č. 09/Prod/2019

č. 45/19

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr č. 09/Prod/2019 reagoval svoji nabídkou jeden zájemce

II. rozhodlo prodat nemovité věci, pozemek p.č. 1188/4, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 123 m2 a pozemek p.č. 1187/1, trvalý travní porost o výměře 290 m2, vše k.ú. Volary do společného jmění manželů                           , oba bytem                           , za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 55.755,-Kč + DPH.

III. schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

20) Schválení pořízení Změny č.1 Územního plánu Volary

č. 46/19

I. schvaluje z vlastního podnětu podle § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořízení Změny č. 1 Územního plánu Volary zkráceným postupem a její obsah (viz. příloha).

II. určuje na základě § 47 odst. 1 stavebního zákona místostarostkou města paní Janu Bártovou, která bude spolupracovat na pořízení územního plánu.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: místostarostka

Termín: bezodkladně

 

 

Za správnost vyhotovení: Nikola Madarová

Vyvěšeno: 26. 6. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět