Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ZM 25.03.2019

 

Výpis usnesení ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Volary konaného dne 25.03.2019

 

    Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem zastupitelstva města (dále jen „ZM“) ze dne 18.12.2006
a ostatními právními předpisy, projednalo jednotlivé body schváleného programu a přijalo následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 8/19

schvaluje předložený program jednání, který byl rozšířen o bod č. 18) Zápis z jednání kontrolního výboru za období listopad 2018 – únor 2019 a bod č. 19) Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Chlum u Volar mezi městem Volary a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, 20) Diskuze a 21) Závěr

Hlasování: 13/0/0 – Pro/Proti/Zdržel se

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Informace o činnosti RM
 3. Rozpočtové opatření č.3/2019
 4. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Volary na činnost spolků
  a neziskových organizací v roce 2019 – TJ Tatran Volary
 5. Návrh darovacích smluv o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Volary na činnost neziskových org. v roce 2019
 6. Návrh na poskytnutí finančních darů, návrh na poskytnutí dotace, návrh darovacích smluv, návrh smlouvy o poskytnutí dotace
 7. Vyhlášení záměrů č. 02/Prod/2019, č. 03/Prod/2019
 8. Žádost o prodej pozemku KN st. p.č. 1835 včetně budovy v k.ú. Volary
 9. Žádost o prodej částí pozemků KN p.č. 4730/18 a KN p.č. 4730/17 v k.ú. Volary
 10. Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 796/1 v k.ú. Volary
 11. Žádost o prodej pozemků KN p.č. 5113 a KN p.č. 51/1 v k.ú. Volary
 12. Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 3596/3 v k.ú. Volary
 13. Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 1207 v k.ú. Volary
 14. Žádost o prodej pozemku KN p.č. 831 v k.ú. Chlum u Volar
 15. Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 1056/32 v k.ú. Volary
 16. Návrh na prodej pozemku – záměr č. 01/Prod/2019
 17. Návrh na prodej STL plynovodní přípojky, Prachatická 131, Volary – záměr
  č. 04/Prod/2019
 18. Zápis z jednání kontrolního výboru za období listopad 2018 – únor 2019
 19. Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Chlum u Volar mezi městem Volary a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem
 20. Diskuze
 21. Závěr

 

2) Informace o činnosti RM

č. 9/19

Bere na vědomí přednesenou zprávu o přijatých usneseních na schůzi rady města ze dnů 30.01.2019, 13.02.2019, 27.02.2019 a 13.03.2019.

Hlasování: 13/0/0

 

3) Rozpočtové opatření č. 3/2019

č. 10/19

Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 ve znění předloženého návrhu.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

4) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Volary na činnost spolků a neziskových organizací v roce 2019 – TJ Tatran Volary

č. 11/19

Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města TJ Tatran Volary, IČ: 47260718 v upravené celkové výši 100 000,-Kč z požadovaných 190 000,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

5) Návrh darovacích smluv o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Volary na činnost neziskových  org. v roce 2019

č. 12/19

Schvaluje darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na činnost neziskových organizací dle přiložených návrhů a pověřuje starostu jejich podpisem.

1. Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s., IČ: 70853517 ve výši 20 000,-Kč

2. PREVENT 99 z.ú., IČ: 69100641 ve výši 25 000,-Kč

3. Spolek pro obnovu krejčovické kaple z.s., IČ: 01656325 ve výši 40 000,-Kč.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

6) Návrh na poskytnutí finančních darů, návrh na poskytnutí dotace, návrh darovacích smluv, návrh smlouvy o poskytnutí dotace

č. 13/19

I. rozhodlo poskytnout finanční dar z rozpočtu města:

TJ Tatran, z.s., se sídlem Sídliště Míru 283, 38451 Volary, IČ: 47260718 ve výši 90 000,-Kč/ pro oddíl kopané

II. rozhodlo poskytnout dotaci z rozpočtu města:

TJ Tatran, z.s., se sídlem Sídliště Míru 283, 38451 Volary, IČ: 47260718 ve výši 90 000,-Kč/ navýšení dotace na požadovanou částku

III. schvaluje darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na činnost spolku dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem: TJ Tatran Volary, z.s.,-oddíl kopané, IČ: 47260718 ve výši 90 000,-Kč

IV. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na činnost spolku TJ Tatran Volary, IČ: 47260718 ve výši 90 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem.           

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

7) Vyhlášení záměrů č. 02/Prod/2019, č. 03/Prod/2019

č. 14/19

I. neschvaluje vyhlášení záměru č. 02/Prod/2019 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku KN p.č. 5370 v katastrálním území Volary.

II. neschvaluje vyhlášení záměru č. 03/Prod/2019 ve znění předloženého návrhu na prodej pozemku KN p.č. 5369 v katastrálním území Volary.

III. rozhodlo neprodat nemovité věci, pozemek KN p.č. 5369, ostatní plocha – jiná plocha
o celkové výměře 2344 m2, a KN p.č. 5370,  ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 54 m2, vše k.ú. Volary a ponechat ve vlastnictví města Volary.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

8) Žádost o prodej pozemku KN st. p.č. 1835 včetně budovy v k.ú. Volary

č. 15/19

Nevyhovuje žádosti společnosti MS BETON s.r.o., se sídlem Soumarská 56, 384 51 Volary,
IČ: 02840618, ve věci prodeje pozemku KN p.č. st. 1835 jehož součástí je stavba bez čp/če občanská vybavenost v k.ú. Volary.

Hlasování: 12/0/1

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

9) Žádost o prodej částí pozemků KN p.č. 4730/18 a KN p.č. 4730/17 v k.ú. Volary

č. 16/19

Nevyhovuje žádosti paní                    bytem                              ve věci prodeje částí pozemků KN p.č. 4730/18 a KN p.č. 4730/17 v k.ú. Volary.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

10) Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 796/1 v k.ú. Volary

č. 17/19

Nevyhovuje žádosti manželů                              oba bytem                            ve věci prodeje části pozemku KN p.č. st. 796/1 v k.ú. Volary.

Hlasování: 12/0/1

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

11) Žádost o prodej pozemků KN p.č. 5113 a KN p.č. 51/1 v k.ú. Volary

č. 18/19

Nevyhovuje žádosti paní                  bytem                                 ve věci prodeje pozemků KN p.č. 5113
a KN p.č. 51/1 v k.ú. Volary.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

12) Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 3596/3 v k.ú. Volary

č. 19/19

Nevyhovuje žádosti                    , bytem                               ve věci prodeje části pozemku KN p.č. 3596/3 v k.ú. Volary.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

13) Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 1207 v k.ú. Volary

č. 20/19

Nevyhovuje žádosti pana                    , bytem                                  ve věci prodeje části pozemku KN p.č. 1207 v k.ú. Volary.

Hlasování: 11/0/2

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

14) Žádost o prodej pozemku KN p.č. 831 v k.ú. Chlum u Volar

č. 21/19

Nevyhovuje žádosti společnosti Hartman & Szarafinski s.r.o., se sídlem Chlum 79, 384 51 Volary, ve věci prodeje pozemku KN p.č. 831 v k.ú. Chlum u Volar.

Hlasování: 12/0/1

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

15) Žádost o prodej části pozemku KN p.č. 1056/32 v k.ú. Volary

č. 22/19

Nevyhovuje žádosti manželů                           , oba bytem                         ve věci prodeje části pozemku KN p.č. 1056/32 v k.ú. Volary.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

16) Návrh na prodej pozemku – záměr č. 01/Prod/2019

č. 23/19

I. bere na vědomí, že na vyhlášený záměr č. 01/Prod/2019 reagovali svojí nabídkou jedni zájemci

II. rozhodlo prodat nemovitou věc, pozemek KN p.č. 5365, ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 15 m2 v k.ú. Volary do vlastnictví manželům                                  , oba bytem                          , za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 1.950,-Kč + DPH.

III. schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženého návrhu.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

17) Návrh na prodej STL plynovodní přípojky, Prachatická 131, Volary – záměr č. 04/Prod/2019

č. 24/19

I. rozhodlo prodat STL plynovodní přípojku, Prachatická 131, Volary  umístěnou v pozemcích KN p.č. st. 1002, KN p.č. 32/1, KN p.č. 4730/6 a KN p.č. 4730/7 v katastrálním území Volary do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 2268-5/2018, ve výši 91.840,-Kč + DPH.

II. schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženého návrhu.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

18) Zápis z jednání kontrolního výboru za období listopad 2018 – únor 2019

č. 25/19

Bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 06.03.2019.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: kontrolní výbor

Termín: bezodkladně

 

19) Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Chlum u Volar mezi městem Volary a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem

č. 26/19

I. rozhodlo, že město Volary s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, uzavře smlouvu o bezúplatném převodu pozemků, KN p.č. 114/6, KN p.č. 114/7, KN p.č. 559/3 - nově vzniklý dle GP č. 1671-38/2015, KN p.č. 1056/39-  nově vzniklý dle GP č.  1672-39/2015, KN p.č. 1102/3, KN p.č. 1196/3 - nově vzniklý dle GP č. 1673-40/2015, KN p.č. 2759/1, KN p.č. 3601/1, KN p.č.3601/2, KN p.č. 4526/6 a KN p.č. 5558 v k.ú. Volary  

II. schvaluje bezúplatný převod hmotných nemovitých věcí (pozemků) a podmínky smlouvy
č. 1011991932 o bezúplatném převodu pozemků ve znění předloženého návrhu

III. rozhodlo, že město Volary s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774, uzavře smlouvu o bezúplatném převodu pozemků, KN p.č. 615/32, KN p.č. 615/61 - nově vzniklý dle GP č. 109-41/2015,  v k.ú. Chlum u Volar  

IV. schvaluje bezúplatný převod hmotných nemovitých věcí (pozemků) a podmínky smlouvy
č. 1010991932 o bezúplatném převodu pozemků ve znění předloženého návrhu.

Hlasování: 13/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

 

Za správnost vyhotovení: Nikola Madarová

Vyvěšeno: 1. 4. 2019

Datum sejmutí: 30. 11. 2019

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět