Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ZM 28.01.2019

Výpis usnesení ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Volary konaného dne 28.01.2019

Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednacím řádem zastupitelstva města (dále jen „ZM“) ze dne 18.12.2006
a ostatními právními předpisy, projednalo jednotlivé body schváleného programu a přijalo následující usnesení:

 

1) Zahájení

č. 1/19

schvaluje předložený program jednání, který byl rozšířen o bod č. 6) Rozpočtové opatření č. 1/2019 a bod č. 7) Zrušení organizační složky – Městská knihovna Volary, 8) Diskuze a 9) Závěr

Hlasování: 15/0/0 – Pro/Proti/Zdržel se

 

Program:

 

  1. Zahájení
  2. Informace o činnosti RM
  3. Návrh na zřízení příspěvkové organizace, Kulturně informační centrum Volary
  4. Revokace usnesení a kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2019
  5. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva mezi městem Volary a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
  6. Rozpočtové opatření č.1/2019
  7. Zrušení organizační složky – Městská knihovna Volary
  8. Diskuze
  9. Závěr

 

2) Informace o činnosti RM

č. 2/19

bere na vědomí přednesenou zprávu o přijatých usneseních na schůzi rady města ze dnů 19.12.2018 a 09.01.2019.

Hlasování: 15/0/0

 

3) Návrh na zřízení příspěvkové organizace, Kulturně informační centrum Volary

č. 3/19

I. rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci Kulturní informační centrum Volary, se sídlem Náměstí 25, 384 51 Volary

II. schvaluje předložený návrh Zřizovací listiny Kulturně informační centrum Volary, příspěvková organizace, dle zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 27 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Hlasování: 12/2/1

Zodpovídá: starosta a tajemník úřadu

Termín: dle textu usnesení

 

4) Revokace usnesení a kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2019

č. 4/19

I. revokuje usnesení č. 70/18 ze dne 17.12.2018.

II. rozhodlo stanovit cenu vodného a stočného pro rok 2019 pro všechny odběratele takto:

            vodné              27,87,-Kč/m³ bez DPH

            stočné             32,39,-Kč/m³ bez DPH

Hlasování: 12/3/0

Zodpovídá: místostarostka a SDaB

Termín: bezodkladně

 

5) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva mezi městem Volary a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

č. 5/19

I. rozhodlo, že město Volary s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO 69797111, uzavře smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku KN p.č. 4725/8 v k.ú. Volary  

II. schvaluje smlouvu č. UZSVM/C/22315/2018-HPRR o bezúplatném převodu vlastnického práva ve znění předloženého návrhu

Hlasování: 15/0/0

Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně

 

6) Rozpočtové opatření č.1/2019

č. 6/19

schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 ve znění předloženého návrhu.

Hlasování: 15/0/0

Zodpovídá: ekonomický odbor

Termín: bezodkladně

 

7) Zrušení organizační složky – Městská knihovna Volary

č. 7/19

I. rozhodlo k 31.03.2019 zrušit Městskou knihovnu Volary, organizační složku Volary, se sídlem Náměstí 24, 384 51 Volary

II. zrušuje k 31.03.2019 Zřizovací listinu Městské knihovny Volary, organizační složky Volary ze dne 01.10.2002, schválenou usnesením zastupitelstva města dne 30.09.2002 

Hlasování: 15/0/0

Zodpovídá: starosta

Termín: dle textu usnesení

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Nikola Madarová

Vyvěšeno: 30. 1. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Michaela Musilová

Zpět