Navigace

Obsah

Plán odpadového hospodářství Města Volary

 

     Plán odpadového hospodářství (dále jen „POH“) schválený Zastupitelstvem města Volary dne 29.05.2017 na období 2016 -2020 je strategickým dokumentem města v oblasti plánování v odpadovém hospodářství a je zpracován za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle zákona o odpadech, současně je závazným podkladem pro o činnost Města Volary v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace města.  

Plán odpadového hospodářství má tři části:

- Analytickou, která obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města.

- Závaznou, která obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje (POH města Volar byl  schválen  dne 27.02.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje) a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení.

- Směrnou část, která obsahuje návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s odpady a kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového hospodářství města zpracován.

 

Plán odpadového hospodářství - zde

Vyjádření kraje k POH - zde