Město Volary
Volary

Volary
Dřevěné srdce Evropy

rozšířené vyhledávání

Místní poplatky:

Platbu je možné uhradit od 1.2.22.

Platební údaje získáte zde

Návod pro získání platebních údajů najdete zde

1/2002

Obecně závazná vyhláška kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému


nakládání se stavebním odpadem na území města Volary

Zastupitelstvo města Volary se usneslo dne 29.4. 2002 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vydat podle § 10 písm. a) tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a působnost vyhlášky

(1)Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „systém“) vznikajících na území města Volary1) včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Volary (dále jen „město“).

(2)Vyhláška stanovuje povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním i stavebním odpadem a dále povinnosti původců odpadů, při jejichž činnosti vznikají odpady.

(3)Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají ve městě trvalé bydliště, dlouhodobě zde pobývají a další osoby, které se ve městě zdržují.

(4)Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou využít systém pouze na základě písemné smlouvy s městem.

Článek 2

Základní pojmy

(1)Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.

(2)Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

(3)Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.

(4)Objemný odpad - složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad.

(5)Směsný odpad - zbytkový komunální odpad, který zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, objemného a nebezpečného odpadu. Směsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích města.

(6)Sběrná nádoba - typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu (tzv. popelnice s vnitřním objemem 110 litrů - typ 1008 nebo 70 litrů – typ 1002, dále kontejner s vnitřním objemem 1100 litrů – typ 1132). V ní je odpad krátkodobě shromažďován v místě jeho vzniku před dalším nakládáním s odpadem, tj. do doby svozu odpadu. Sběrnou nádobou jsou i odpadkové koše a stacionární velkokapacitní kontejnery určené pro odložení objemného odpadu a stavební sutě.

(7)Objekt – bytový a rodinný dům, stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci.

(8)Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

(9)Původce odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje město. Město se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy


fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; město se současně stane vlastníkem těchto
odpadů.

1) Volary, Chlum, Mlynářovice, Krejčovice, Cudrovice, Milešice, Plešivec

(10)Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

Článek 3

Obecné povinnosti

(1)Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními právními předpisy.

(2) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

(3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 též město.

(4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

(5) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.

 

ČÁST DRUHÁ

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Článek 4

Třídění odpadu

Komunální odpad (dále jen „odpad“) se třídí na následující složky:

 • a) papír a lepenka
 • b) sklo
 • c) plasty
 • d) objemný odpad
 • e) železo
 • f) nebezpečný odpad

Článek 5
Místa určená k odkládání odpadu

(1) Místa určená k odkládání vytříděných složek odpadu jsou:

a) sběrné nádoby – barevně rozlišené kontejnery (viz. PŘÍLOHA č. 1 vyhlášky) rozmístěné na stanovištích po městě a v přilehlých částech města. Jsou určeny k odložení odpadu pouze fyzickým osobám,

b) sběrné místo s výkupnou surovin – viz. PŘÍLOHA č. 1vyhlášky.

(2) Místa určená k odkládání nebezpečných odpadů jsou:

a) sběrné místo s výkupnou surovin – viz. PŘÍLOHA č. 2 vyhlášky,

b) specializované obchody a provozovny - pokud je v nich organizován sběr určitých druhů nebezpečných odpadů nebo jejich zpětný odběr.

(3) Místa určená ke krátkodobému odkládání směsného odpadu jsou:

a) sběrné nádoby – popelnice, kontejnery,

b) odpadkové koše – určené pouze pro drobný odpad související s krátkodobým pobytem na veřejných prostranstvích.


Článek 6
Povinnosti fyzických osob


Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky:

a) komunální odpad třídit dle městem stanoveného systému na složky uvedené v čl. 4

b) vytříděný papír a lepenku, sklo a plasty odkládat do barevně odlišených, označených a k tomu účelu určených sběrných nádob, neznečišťovat jejich okolí dalšími odpady,

c) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu odpovídající označení sběrné nádoby; užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu je zakázáno,

d) složky vytříděného odpadu, které lze odevzdat či vykupovat ve sběrném místě s výkupnou surovin, předávat k dalšímu využití přednostně v tomto místě,

e) objemný odpad odkládat do velkokapacitního kontejneru ve sběrném místě s výkupnou surovin pouze ve stanovenou pracovní dobu,

f) železo předávat ve sběrném místě s výkupnou surovin,

g) nebezpečné odpady předávat ve sběrném místě s výkupnou surovin,

h) směsný odpad odkládat pouze do stanovených sběrných nádob; nepoškozovat sběrné nádoby, neodkládat další odpad mimo tyto sběrné nádoby, a počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnily provedení pravidelného svozu odpadů,

i) nespalovat odpad ani jeho složky ve sběrných nádobách, domácích topidlech a na volných plochách,

j) platit místní poplatek za odpad dle vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Článek 7

Vlastník objektu

Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt, je jeho správcem nebo má k němu právo hospodaření:

a) si zajistí na své náklady jednu nebo více sběrných nádob tak, aby při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt, bylo možné uložit do nich veškerý odpad z provozu domácností v objektu; stává se tak vlastníkem sběrné nádoby a nese za ni plnou zodpovědnost. Ukládat odpad do sběrných nádob může pouze osoba, která zajistí řádné uložení odpadu do příslušné nádoby a následně její uzavření,

b) sběrné nádoby (popelnice a kontejnery) musí označit číslem popisným, případně též jménem uživatele; právnická či fyzická osoba oprávněná k podnikání a zapojená do systému města, musí sběrnou nádobu označit číslem popisným, názvem provozovny a vylepením etikety určující frekvenci vývozu,

c) trvale umístí sběrnou nádobu (nádoby) pouze na pozemcích, k nimž má vlastnické či jiné právo, u nájemních domů na pozemcích města Volary. Nesmí být trvale umísťovány na veřejném pozemku, s výjimkou svozových dnů,

d) udržuje sběrné nádoby (i jejich okolí) v čistotě a v provozuschopném stavu,

e) přistaví sběrnou nádobu v termínu svozu na veřejný pozemek, viditelně co nejblíže, max. 3 metry od sběrné a obslužné místní komunikace nebo silnice I., II. a III. třídy2) (dále jen „obslužná komunikace) tak, aby nádoba neomezovala a neohrožovala bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců. Sběrná nádoba může být přistavena na tomto místě max. 12 hod. přede dnem svozu. Nádoby umístěné ve sběrných boxech musí být z těchto boxů vlastníky objektů /správci, nájemníky/ vyjmuty.

V případě nemožnosti průjezdu obslužné komunikace sběrným vozem odpadů z důvodů sněhové kalamity, její uzavírky, údržby či oprav, nezbytné přechodné překážky na ní umístěné, jejího úzkého profilu nebo jedná-li se o vlastníky objektů, ke kterým je příjezdová komunikace slepou ulicí, přistaví sběrnou nádobu v termínu svozu k nejbližší sjízdné obslužné komunikaci,

f) vlastník objektu sloužícího k rekreačním účelům nebo vzdáleného a těžko přístupného objektu v okrajových částech města včetně jeho místních částí, může po dohodě s odborem VÚPaŽP nebo ekonomickým odborem MěÚ Volary užívat k nakládání směsného odpadu zvlášť městem označené igelitové pytle, se kterými musí být nakládáno jako se sběrnou nádobou, tzn. musí být zabezpečeny tak, aby nedocházelo k vysypání odpadu. Igelitové pytle si vlastník objektu pořizuje u správce poplatku na své náklady. Pytle smí být odloženy až v den svozu (max. 3 metry od obslužné komunikace) na těchto místech:

 • z objektů v k.ú. Volary a Horní Sněžná u kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných ve Volarech
 • z objektů v Plešivci a Cudrovicích na křižovatce z Volar do Mlynářovic a Blažejovic (dům čp. 24)
 • z objektů v Krejčovicích, Milešicích a Mlynářovicích u kontejnerů na tříděný odpad v Mlynářovicích
 • z objektů v Chlumu a okolí u kontejnerů na tříděný odpad v Chlumu

Mimo stanovené svozové dny mohou být igelitové pytle předány provozovateli sběrného dvora odpadů v ulici Mlýnská ve Volarech, pouze však v provozní době uvedené v příloze č. 3 vyhlášky.

Článek 8

Povinnosti oprávněné osoby

Oprávněná osoba je na základě písemného souhlasu města pověřena k nakládání s odpadem na území města, tzn. k jeho svozu, sběru, využití a odstranění (viz PŘÍLOHA č. 3 vyhlášky).

Oprávněná osoba je povinna:

a) provádět pravidelný svoz směsného odpadu ve městě i v jeho částech dle stanoveného harmonogramu;
zajišťovat sběr, výkup, využití a odstranění odpadů. Každou případnou změnu projednat a oznámit min. 1
měsíc před realizací změny,

2) ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném zněn

b) zajistit, aby při svozu a přepravě složek odpadu nedocházelo k úniku odpadu. V případě znečištění pozemní komunikace je oprávněná osoba povinna neprodleně toto znečištění odstranit,

c) zajistit, aby při svozu a dalším nakládání nedošlo ke smíchání vytříděných složek odpadu,

d) vracet sběrné nádoby na původní místo či smluvními stranami dohodnuté místo přistavení; oprávněná osoba není povinna vyprázdnit neoznačenou sběrnou nádobu, která není připravena k vývozu na viditelném místě,

e) udržovat čistotu v místě během vyprazdňování sběrných nádob, naložit do vozidla veškerý odpad, který při manipulaci s nádobami místo znečistí, včetně celkového úklidu místa přistavení sběrných nádob,

f) v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností zajistit náhradní svoz v nejbližším možném termínu,

g) poskytovat služby spojené s nakládáním a odstraněním odpadů řádně a v souladu se zákonem, ostatními právními předpisy a vyhláškou města.

 

ČÁST TŘETÍ

STAVEBNÍ ODPAD

Článek 9

Nakládání se stavebním odpadem

(1) Stavebním odpadem se rozumí inertní odpad vznikající stavební činností (při stavebních a demoličních pracích), např. stavební suť, výkopová zemina, zlomky drobné keramiky - dlaždičky. Za stavební odpad pro účely této vyhlášky nejsou považovány např. umělohmotné a izolační materiály, dřevěný odpad.

(2) Stavební odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do vhodných kontejnerů subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad nakládán a odvážen z místa vzniku k využití nebo odstranění.Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

(3) Fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě mohou odložit menší množství stavebního odpadu ve sběrném místě s výkupnou surovin – viz PŘÍLOHA č. 1 vyhlášky.

(4) Vyvážení naplněných kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na životní prostředí.

(5) Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.

(6) Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu.

(7) Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je dopravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

(8) Před vznikem stavebního odpadu je stavebník povinen předložit odboru VÚPaŽP rozpis předpokládaného množství odpadu, včetně návrhu způsobu likvidace.

(9) materiál vznikající při stavební činnosti, pokud není likvidován jako odpad, může být použit na provedení terénních úprav na základě povolení stavebního úřadu. Spalování stavebního odpadu na bázi dřeva bez obsahu nebezpečných látek je možné při dodržení zvláštních právních předpisů z oblasti životního prostředí a jen v zařízeních k tomu určených.

(10)Stavebník je povinen při kolaudaci prokázat způsob likvidace stavebního odpadu včetně jeho bilance, doklady o likvidaci tohoto odpadu musí mít k dispozici min. 3 roky po kolaudaci či demolici stavby.

ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 10

Sankce

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecně závazných právních předpisů3).

 

Článek 11

Kontrolní činnost

Město prostřednictvím pověřených pracovníků provádí kontrolu povinností vyplývajících z této vyhlášky.

3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a doplňků,

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

Článek 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška města č. 7/2001 Sb., kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Volary, schválené

zastupitelstvem města Volary dne 26.11. 2001.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24.5.2002.

 

Jaroslav Petrášek v.r.
starosta města

 

Vilém Mikšík v.r.

místostarosta

 

PŘÍLOHA č. 1 vyhlášky města Volary č. 1/2002
TŘÍDĚNÝ ODPAD

I. Rozmístění kontejnerů s barevně odlišenými víky (dále jen „barevné kontejnery“) na separované složky komunálního odpadu ve městě:

1. ul. Mlýnská – roh ul. Prachatické - 1 sada

2. ul. Nová – u prodejny jednoty
- 1 sada

3. ul. Budějovická – za přejezdem ČD - 1 sada

4. ul. Petra Voka – na rafandě
- 1 sada

5. parkoviště u Domu služeb

- 1 kontejner PLASTY

6. ul. Příčná
- po 1 kontejneru PLASTY, SKLO

7. V Kasárnách
- po 1 kontejneru PLASTY, SKLO

8. Mlýny - u bytovky
- po 1 kontejneru PLASTY, SKLO

9. Chlum - u bytovky
- po 1 kontejneru PLASTY, SKLO

10. Mlynářovice - na návsi

- po 1 kontejneru PLASTY, SKLO

 

Jedna sada obsahuje 4 barevné kontejnery s označením názvu odpadu následujícím způsobem:

a) modrá barva - kód odpadu 20 01 01 - PAPÍR - 1 kontejner

b) zelená barva - kód odpadu 20 01 02 - SKLO - 1 kontejner

c) žlutá barva - kód odpadu 20 01 39 - PLASTY - 2 kontejnery

 

ad a) Do kontejneru na PAPÍR se ukládá pouze směsný papír, lepenka.


Nepatří sem vrstvené obaly s fóliemi – krabice od mléka a džusů, dětské pleny, voskový papír apod.

ad b) Do kontejneru na SKLO se ukládá pouze neznečištěné sklo bez kovových příměsí (uzávěrů).

Nepatří sem nevyprázdněné láhve a sklenice, porcelán, keramika apod.

ad c) Do kontejneru na PLASTY se ukládají PET láhve od limonád, Dobré vody, apod., drobný plastový materiál.

Nepatří sem igelit, igelitové tašky apod.

 

II. Sběrné místo s výkupnou surovin, Mlýnská ul. – na cihelně, Volary:

a) PAPÍR - je vykupován tříděný i směsný

b) SKLO - lze odložit do příslušného velkokapacitního kontejneru o obsahu cca 10 tun

c) PLASTY – je možno odložit pouze v uzavřených igelitových pytlích

d) OBJEMNÝ ODPAD - je možno odložit do příslušného velkokapacitního kontejneru o obsahu cca 10 tun

e) ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY - je vykupováno, včetně autovraků

f) STAVEBNÍ ODPAD - může odložit fyzická osoba max. 1 m3 měsíčně do příslušného velkokapacitního

kontejneru o obsahu cca 10 tun

PŘÍLOHA č. 2 vyhlášky města Volary č. 1/2002
NEBEZPEČNÝ ODPAD

Nebezpečný odpad je odebírán ve sběrném místě s výkupnou surovin, Mlýnská ul. – na cihelně, Volary.

Přehled odebíraných nebezpečných odpadů:

 • 20 01 13
 • rozpouštědla 20 01 14
 • kyseliny 20 01 15
 • zásady 20 01 17
 • fotochemikálie 20 01 19
 • pesticidy 20 01 21
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 23
 • lednice (zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky) 20 01 26
 • oleje a tuky 20 01 27
 • barvy a lepidla 20 01 29
 • detergenty a odmašťovací prostředky 20 01 31
 • léky 20 01 33
 • suché články 20 01 33
 • olověné akumulátory 20 01 35
 • TV přijímače 20 01 36
 • elektronický materiál 20 01 99
 • obalový materiál znečištěný

Kapalné odpady budou odebírány v uzavřených těsnících obalech.

PŘÍLOHA č. 3 vyhlášky města Volary č. 1/2002

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Oprávněné osoby k nakládání s komunálním odpadem na území města Volary jsou:

1. Technické služby města Volary, Soumarská č. 51 – zajišťují:

- odstranění odpadu z veřejných odpadkových košů

2. Technické služby Radim Kučera, Vimperk, Boubínská 223 – zajišťují:

a) odvoz komunálního odpadu ze sběrných nádob o objemu 1 100 litrů (kontejnery), 1 x týdně po celý rok

b) odvoz komunálního odpadu ze sběrných nádob o objemu 110 nebo 70 litrů (popelnice):

1 x týdně v období:
leden - duben, říjen – prosinec

1 x za 14 dnů v období: květen – září

c) odstranění separovaného odpadu z barevných kontejnerů o objemu 1 100 litrů:

1 x týdně jedna složka tříděného odpadu po celý rok; navíc dle potřeby – ve městě

1 x měsíčně nebo dle potřeby – v částech Mlýny, Chlum a Mlynářovice

3. Ing. Martin Janda, služby v životním prostředí – zajišťuje:

provoz sběrného místa s výkupnou surovin, včetně sběru nebezpečného odpadu, autovraků - Mlýnská ul. – na cihelně, Volary

provozní doba: Út: 9.00 - 12.00 hod. Čt: 16.00 - 19.00 hod.

Úřad

Provozní doba Městského úřadu Volary.

Pondělí 8.00 – 17.00

Středa   8.00 – 17.00

Pro komunikaci můžete využít:

Tel. 388 302 211

ID datové schránky: kxrj2k8

E-mail: podatelna@mestovolary.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 54
TÝDEN: 911
CELKEM: 878006

Překlad (translations)

Aktuální teplota

19.5.2022 06:45

Aktuální teplota:

-1 °C

Vlhkost:

94 %

Rosný bod:

1,5 °C

Svátek

Svátek má Ivo

Místní_poplatky