Město Volary
Volary

Volary
Dřevěné srdce Evropy

rozšířené vyhledávání

Místní poplatky:

Platbu je možné uhradit od 1.2.22.

Platební údaje získáte zde

Návod pro získání platebních údajů najdete zde

2/2000

Nařízení města Tržní řád

Rada města ve Volarech se na své schůzi dne 22.11.2000 usnesla na základě zmocnění podle

§ 18, odst. 1 zák. č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání {živnostenský zákon) v platném znění, vydat na základě § 11 a v souladu s § 102, odst. {2), písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích {obecní zřízení) toto nařízení města :

Článek 1

Prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu

{1) Prodej zboží a poskytování služeb (dále jen " prodej zboží") mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) lze uskutečňovat pouze na tržišti.

{2) Tržištěm se rozumí místo určené k prodeji zboží mimo provozovnu.

(3) Stálým tržištěm ve městě je prostor za domem čp. 27 {kino) ve Volarech na části staveb. pozemku p.č. 159/2 směrem k panelové zástavbě v ul. Nová.

(4) Správní odbor městského úřadu může o Volarských slavnostech dřeva, svátcích, mimořádných sportovních podnicích, nebo při jiných důležitých akcích za jím stanovených podmínek povolit prodej zboží rovněž na mimořádných tržištích, kterými ve městě jsou:

a) náměstí a přilehlé místní komunikace

b) pozemek p.č. 4848/6, nacházející se při vjezdu na autobusové nádraží vpravo

{5) Správní odbor městského úřadu může stanovit provozovatelům provozoven určených k prodeji zboží kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) podmínky prodeje zboží před jejich provozovnou.

{6) Rada města může povolit prodej zboží ve zřetele hodných případech za jí stanovených podmínek i na jiných místech a při jiných příležitostech, než je stanoveno v odst. {4) a {5).

{7) Podmínkami podle odst. {4) až {6) se rozumí podmínky nezbytné k zajištění bezpečného průchodu, dodržování čistoty, pořádku a vzhledu prodejních zařízení, vjezdu a parkování vozidel prodávajících atd.

Článek 2

Kapacita a vybavenost tržiště

(1) Na stálém i na mimořádných tržištích může být postaveno takové množství prodejních zařízení, které se vměstná na plochu pro tento účel provozním řádem, resp. podmínkami povolovacího orgánu akce vyčleněnou.

(2) Prodejním zařízením se rozumí krytý stánek nebo i otevřený prodejní pult.

Článek 3

Doba prodeje zboží na tržišti

(1) Na stálém tržišti lze prodávat zboží :

 • od 1.4. do 31.10. kalendářního roku od 7.00 do 18.00 hod.
 • od 1.11.do 31.3. následujícího roku od 8.00 do 16.00 hod.

(2) Dobu prodeje zboží podle čl. 1 odst. (4) až (6) stanoví orgán města, který prodej zboží povolil.

Článek 4

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

(1) Prodejce nebo poskytovatel služby na tržišti je povinen udržovat v čistotě prodejní místo a jeho okolí a zabezpečit, aby prodej zboží neohrožoval bezpečnost osob a majetku.

(2) Provozovatel stálého tržiště a pořadatel prodejní akce na mimořádném tržišti je povinen zabezpečit nádoby na odpadky.

(3) Na tržišti je zakázáno odhazovat odpadky a odkládat jakýkoliv odpad.

(4) Každý je povinen uposlechnout pokynů provozovatele stálého tržiště, pořadatele prodejní akce na mimořádném tržišti nebo jimi pověřených osob k zajištění čistoty a bezpečnosti.

Článek 5

Provoz tržiště

(1) Provozovatel stálého tržiště i pořadatel prodejní akce na mimořádném tržišti je povinen určit osobu odpovědnou za provoz tržiště (správce) a oznámit její jméno na správním odboru městského úřadu.

(2) Provozovatel stálého tržiště je povinen vydat jeho provozní řád, který stanoví bližší podmínky užívání a provozu na tržišti.

(3) Správce je povinen :

a) dbát na dodržování tržního řádu a obecně závazných právních předpisů upravujících provoz tržiště

b) dbát na dodržování provozního řádu

c) dbát na udržování čistoty a pořádku a na dodržování bezpečnosti na tržišti

Článek 6

Kontrola dodržování tržního řádu

{1) Dodržování tržního a provozního řádu jsou oprávněni a povinni kontrolovat pracovníci správního odboru a oddělení investic a správy majetku na MěÚ Volary a dále též pracovníci města, pověření úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku2).

Dodržování ustanovení živnostenského zákona kontroluje pracovník obecního živnostenského úřadu.

{2) Osoba vykonávající kontrolu je oprávněna vyzvat každého, kdo tržní řád poruší, aby nedostatek odstranil a k tomu stanovit lhůtu. Nebude-li nedostatek ve stanovené lhůtě odstraněn, osoba vykonávající kontrolu podá podnět k zahájení řízení o uložení sankce3).

Článek 7

Společné ustanovení

Tržním řádem nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů upravujících prodej zboží4).

Jaroslav Petrášek v.r.
starosta města

Vilém Mikšík v.r.
místostarosta

Účinnost : od 12.12.2000

_________________________

 • 1) Zákon č. 50/1976 Sb. v platném znění
 • 2) § 86 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
 • 3) § 58 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
 • § 46, odst. 2 a 3 zák. č. 200/1990 Sb. přestupkový zákon v platném znění
 • 4) zvláštními předpisy v platných zněních jsou zejména :
  • zák. č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
  • souvisejících zákonů
  • zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících předpisů {veterinární zákon)
  • vyhl. č. 295/1997 Sb. o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení
  • prodejny
  • vyhl. č. 121/1987 Sb.o zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
  • zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
  • zák. č. 526/1990 Sb. o cenách
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník - § 127
  • zák. č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

P r o v o z n í ř á d

V souladu s čl. 6 , odst. (2) Nařízení Města Volary č. 2/2000 - "Tržní řád", vydává Rada města ve Volarech tento provozní řád stálého tržiště :

I . Správa tržiště

Za správu a provoz stálého tržiště odpovídá oddělení investic a správy majetku města.

II. Vybavení tržiště

 • značka s nápisem " t r ž i š t ě "
 • vývěska s orientačním plánkem prodejních míst a zveřejněným tržním řádem
 • nádoba na odpadky

III. Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen před vjezdem na tržiště dostavit se do kanceláře pokladny na MěÚ Volary, zaměstnanec mu určí místo prodeje na tržišti. Současně je pak povinen zaplatit místní poplatek1).

2. Prodávající je povinen udržovat určené prodejní místo v čistotě a po skončení prodeje je zanechat čisté a uklizené.

3. Běžné odpadky se ukládají do nádoby na odpadky, likvidaci odpadu si zajistí prodávající v souladu se zvláštním zákonem2).

4. Prodávající smí do prostoru tržiště vjet se svým osobním resp. dodávkovým vozidlem pouze za účelem vykládky a nakládky zboží, mezi tím jej odstaví na přilehlé parkoviště.

IV. Tento provozní řád byl schválen usnesením rady města dne 22.11.2000

 

Ve Volarech dne 27.11.2000

Jaroslav Petrášek v.r.
starosta města

­­­­­­­­___________________________________

 • 1) Obecně závazná vyhláška města č.5/1996 o místních poplatcích ve znění vyhl. č. 3/1998
 • 2) Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech v platném znění

Úřad

Provozní doba Městského úřadu Volary.

Pondělí 8.00 – 17.00

Středa   8.00 – 17.00

Pro komunikaci můžete využít:

Tel. 388 302 211

ID datové schránky: kxrj2k8

E-mail: podatelna@mestovolary.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 53
TÝDEN: 910
CELKEM: 878005

Překlad (translations)

Aktuální teplota

19.5.2022 06:40

Aktuální teplota:

-1 °C

Vlhkost:

94 %

Rosný bod:

1,3 °C

Svátek

Svátek má Ivo

Místní_poplatky