Navigace

Obsah

Starosta, místostarostka


Uvolněným starostou města v tomto volebním období byl zvolen:

 

Mgr. Vít Pavlík

 

starosta

Mezi základní zákonné kompetence starosty zejména patří:

- zastupování města navenek
- za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města
- jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka městského úřadu
- svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady města
- plní úkoly svěřené mu zastupitelstvem a radou města
- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města
- může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

 

Uvolněnou místostarostkou města v tomto volebním období byla zvolena:        

 

Bc. Jana Bártová

 

místostarostka

Místostarostka zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a dále:

- plní  některé úkoly starosty dle vzájemné dohody
- koordinuje činnost města ve věcech životního prostředí, čistoty města, odpadů a rozvoje města
- koordinuje činnost příspěvkových organizací města (TS Volary, SDaB Volary, SSZ Volary)
- zabezpečuje nezbytnou administraci ve vztahu města k obchodním společnostem
- plní další úkoly svěřené mu zákonem