Navigace

Obsah

Vzor odvolání


VZOR podání odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

 

Adresát (povinný subjekt, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat):

Městský úřad Volary
Náměstí 25
384 51 Volary

V …………………. dne ………………….
 

Věc: Odvolání


     Odvolávám se proti Vašemu rozhodnutí ze dne ………….. č.j.: ………………, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí mé žádosti o poskytnutí informace.

     Žádost o informaci ohledně........................................    jsem podal dne ………………  na Váš úřad na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

     Případné odůvodnění podání odvolání:

..........................................................................

                             podpis

Odesílatel (žadatel o informaci - odvolávající se):

..................................................
..................................................
..................................................

Poznámky:

     Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nevyhovění žádosti o informaci.

     Odvolání lze podat v případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. Pokud orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace ani nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.

     Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, který jej do 15 dnů předá svému nadřízenému orgánu.

     O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

    Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

     Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Toto rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.