Město Volary
Volary

Volary
Dřevěné srdce Evropy

rozšířené vyhledávání

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Volary
Město Volary vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Náměstí 25
384 51 Volary
Telefon: 388 302 211
Fax: 388 302 203
E-mail: sekretariat@mestovolary.cz
WWW: https://www.mestovolary.cz/
ID Datové schránky: kxrj2k8
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Náměstí 25
  384 51 Volary
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Náměstí 25
  384 51 Volary
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:00 – 17:00
  středa8:00 – 11:3012:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna@mestovolary.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: kxrj2k8
Přijmový účet: 293848151/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
Výdajový účet: 293850411/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
Dotační účet: 94-1418281/0710 (Česká národní banka)
00250830
DIČ: CZ00250830

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Volary
  Náměstí 25
  384 51 Volary
 • e-mailem: sekretariat@mestovolary.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@mestovolary.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 388 302 211
Úřední hodiny
pondělí8:00 - 11:3012:00 - 17:00
středa8:00 - 11:3012:00 - 17:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Volary vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Právní předpisy města

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  SAZEBNÍK ÚHRAD

   

  za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

   

  Město Volary, jakožto povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) InfZ, ve spojení s § 17 InfZ a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

   

  Čl. 1

  Požadované druhy úhrady a následky neuhrazení nákladů

   

  1. Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek za:

   

  1. pořízení kopií a opatření technických nosičů dat (viz dále čl. 2),

   

  1. odeslání informací žadateli (viz dále čl. 3),

   

  1. mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (viz dále čl. 4).

   

  Jiné než výše uvedené druhy úhrady nákladů nejsou v souladu s právními předpisy požadovány.

   

  1. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Nezaplatí-li žadatel k výzvě povinného subjektu požadovanou úhradu do 60 dnů, povinný subjekt žádost odloží.

   

  Čl. 2

  Pořízení kopií a opatření technických nosičů dat

   

  1. Za každou stranu při pořízení listinné kopie (tisk nebo kopírování) - formátu A4 nebo menšího činí sazba:

   

  černobílá kopie

  3

  barevná kopie

  10

   

  Oboustranná kopie se považuje za kopii dvou stran. Standardně jsou pořizovány pouze černobílé kopie, barevné kopie jsou pořizovány pouze na vyžádání žadatele.

   

  Při tisku nebo kopírování většího formátu než A4 jsou výše uvedené sazby poměrně násobeny.

   

   

  1. Za datový nosič, na němž jsou informace v elektronické podobě poskytovány, činí sazba:

   

  disk CD

  10

  disk DVD

  12

   

  Náklady za jiný datový nosič poskytnutý žadateli povinným subjektem, na němž jsou informace v elektronické podobě poskytovány, jsou účtovány podle skutečné pořizovací ceny takového nosiče.

   

  Čl. 3

  Odeslání informace žadateli

   

  Poštovné je účtováno v plné výši dle skutečných nákladů povinného subjektu na odeslání předmětné zásilky. Balné je účtováno paušálně 30,- Kč za jednu zásilku.

   

  Čl. 4

   

  Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

   

  V souladu s právními předpisy je účtováno takové vyhledání informací, které má charakter mimořádně rozsáhlého vyhledání. V těchto případech je účtována částka 300 Kč za každou i započatou hodinu práce jednoho pracovníka povinného subjektu. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

   

  Čl. 5

   

  Závěrečná ustanovení

   

  1. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 01. 08. 2022.

   

  1. Tento sazebník byl schválen Radou města Volary dne 20. 07. 2022 č. usn. 202/22
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Volary poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2015

20170511104317679.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,16 kB
Staženo: 816×
Vloženo: 11. 5. 2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2016

20170511104256811.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 42,97 kB
Staženo: 842×
Vloženo: 11. 5. 2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2022

20230220065912929.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,27 kB
Staženo: 137×
Vloženo: 20. 2. 2023

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vzor odvolání (12.71 kB)

 

Rok 2024

Rok 2023


Rok 2022

 


Rok 2021


Rok 2020


Rok 2019


Rok 2018


Rok 2017

Informace provozovatele vodohospodářské sítě ČEVAK pro možné odběratele

20150401103713526cevak.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 966,79 kB
Staženo: 871×
Vloženo: 14. 1. 2017

Ohlášení odstranění

ohlášení odstranění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 180,99 kB
Staženo: 740×
Vloženo: 14. 1. 2017

Ohlášení stavby

ohlášení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 198,13 kB
Staženo: 867×
Vloženo: 14. 1. 2017

Oznámení o užívání stavby

oznámení o užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,77 kB
Staženo: 799×
Vloženo: 14. 1. 2017

Oznámení stavebního záměru

oznámení stavebního záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 186,71 kB
Staženo: 782×
Vloženo: 14. 1. 2017

Oznámění změny v užívání stavby

oznámení změny v užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,03 kB
Staženo: 858×
Vloženo: 14. 1. 2017

Přiznání k místnímu poplatku ze psa a odhlášení psa

_s_750m-ustn-u pop. pes.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 59,5 kB
Staženo: 776×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o povolení kácení ...

_s_533yu-edost o povolen-u k-ecen-u zelenor rostouc-u mimo les.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,05 kB
Staženo: 637×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,57 kB
Staženo: 729×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o povolení výjimky

Žádost o povolení vyjimky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 76,39 kB
Staženo: 2,873×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,26 kB
Staženo: 815×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o územní souhlas

Žádost o územní souhlas.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,18 kB
Staženo: 881×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 180,21 kB
Staženo: 737×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o vydání rozhodnuti o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 164,39 kB
Staženo: 869×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,32 kB
Staženo: 721×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o umístěbí stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 254,12 kB
Staženo: 764×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,93 kB
Staženo: 816×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 233,93 kB
Staženo: 815×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o vydání rybářského lístku

_s_827yu-edost o vyd-en-u ryb-eyesk-oho l-ustku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,73 kB
Staženo: 750×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o vydání rybářského lístku pro cizince

_s_830yu-edost o vyd-en-u ryb-eyesk-oho l-ustku pro cizince.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 186,67 kB
Staženo: 727×
Vloženo: 14. 1. 2017

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,09 kB
Staženo: 733×
Vloženo: 14. 1. 2017

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Úřad

Provozní doba Městského úřadu Volary.

Pondělí 8.00 – 17.00

Středa   8.00 – 17.00

Pro komunikaci můžete využít:

Tel. 388 302 211

ID datové schránky: kxrj2k8

E-mail: podatelna@mestovolary.cz

Bankovní spojení:

293848151/0300

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:233
TÝDEN:1251
CELKEM:1251009

Aktuální teplota

19.6.2024 12:06

Aktuální teplota:

25.8 °C

Vlhkost:

53.0 %

Rosný bod:

16.3 °C

Místní_poplatky